Till undermeny Karta Kontakt

Knivstaborna har tyckt till om sin kommun

Statistiska Centralbyrån (SCB) presenterade på försommaren årets medborgarundersökning. Knivsta kommun deltar vartannat år sedan 2007 för att ge ett urval av Knivstaborna möjlighet att tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Undersökningen består av tre delar:

  • kommunen som en plats att bo och leva på
  • kommunens olika verksamheter
  • medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter

Årets resultat visar endast mindre skillnader mot det tidigare

När det gäller synen på Knivsta som en plats att bo och leva på så ligger huvuddelen av Knivstas resultat över snittet jämfört med övriga kommuner som deltar i undersökningen. Knivsta upplevs som en trygg kommun att bo i och man tycker att läget erbjuder goda kommunikationer liksom goda utbildnings- och arbetsmöjligheter. I synen på det kommersiella utbudet och på fritidsmöjligheter placerar sig Knivsta dock under snittet.

I synen på kommunens verksamheter och möjligheter till inflytande placerar sig Knivsta något över snittet jämfört med övriga kommuner. Undantaget från detta är synen på förskolan, gymnasieskolan och kultur som visar ett något sämre resultat än snittet. 

Sett över tid så är resultatet för Knivsta i 2015 års undersökning i stort sett likvärdigt med undersökningen från 2013. Dock har synen på fritidsmöjligheter försämrats jämfört med 2013. Synen på det kommersiella utbudet visar ett bättre resultat än undersökningen 2013, men Knivsta har fortfarande ett sämre resultat än övriga deltagande kommuner. Man kan också se att Knivsta närmar sig övriga kommuners resultat i synen på kontakt, information, påverkan och förtroende – även om 2015 års resultat fortfarande är bättre än andra kommuners.

SCB:s undersökning är en attitydundersökning och Knivsta kommun deltar vartannat år sedan 2007. Undersökningen utgör en del av underlaget i  det löpande arbetet med utveckling av kommunen och dess verksamheter.

Hela rapporten hittar du via länken till höger på sidan.

  • Senast uppdaterad 18 aug 2015