Till undermeny Karta Kontakt

SVT sändning om Knivsta kommun

SVT-programmet Uppdrag Granskning sände onsdag 26 augusti ett reportage om Knivsta kommun och gatuköket Mojjen. Inledningsvis beklagar kommunen den situation som har uppstått mellan kommunen och Mojjens nuvarande ägare. Det hela är mycket olyckligt och inget som kommunen önskar. Mojjens gatukök är något av en institution i Knivsta. Här har man kunnat köpa korv sedan 1960-talet och för kommunen är det en självklarhet att Mojjen ska finnas kvar.

Uppdrag granskning ger i sitt reportage sin bild av den situation som uppstått, men programmet ger inte hela bilden av denna komplexa situation. Knivsta kommun vill med denna information ge invånare, företagare och andra, sin bild av kommunens relationer med Mojjens nuvarande ägare. 

Under åren har Mojjen haft flera olika placeringar i Knivsta centrum. Till att börja med hade den några olika placeringar på båda sidor om Forsbyvägen söder om Apoteksvägen (1 och 2). Därefter fick gatuköket sin placering vid trappan ner till gångtunneln och till järnvägsstationen (3). I samband med att Järnvägstorget 2013 skulle göras i ordning och tillgängligheten till stationen förbättras kom kommunen överens med Mojjens nuvarande ägare om att tillfälligt flytta gatuköket snett över gatan, till den plats där den står i dag (4).

Karta över Mojjens placeringar


Mojjens ägare och kommunen var båda på det klara med att det inte skulle vara möjligt för Mojjen att flytta tillbaks till exakt samma plats efter färdigställande av Järnvägstorget. Kommunen förberedde därför en ny plats lämplig för gatuköket (5). 

Platsen ligger invid Järnvägstorget alldeles norr om den plats där Mojjen stod tidigare, vid den anlagda bussterminalen och mitt över gatan mot gatukökets nuvarande placering. Denna plats är förberedd bland annat med fettavskiljning och tillgång till el. Det som återstår är att komma överens med Mojjens ägare om en tidpunkt för flytt av gatuköket.


Förberedd plats för gatukök på Järnvägstorget i Knivsta centrum

Invid Järnvägstorget vid stationen finns en plats iordningställd lämplig för Mojjens gatukök. Här finns framdragen el och förberedd fettavskiljning. 

Ett annat ärende som har diskuterats med Mojjens ägare har varit en tomt på det tidigare Sågenområdet norr om stationen, i närheten av Gredelbyleden. Ett särskilt markanvisningsavtal tecknades 2013 mellan kommunen och Mojjen AB kring ett eventuellt köp av denna tomt. Rent generellt innebär ett markanvisningsavtal att kommunen under en begränsad avtalstid förhandlar med en intressent om en eventuell exploatering och etablering på tomtmark som ägs av kommunen. Under denna period förbinder sig kommunen att inte förhandla med någon annan om samma tomt. I övrigt innebär ett markanvisningsavtal inga förpliktelser, vare sig för säljare eller för köpare.

Ägaren till Mojjen AB har under 2015 stämt Knivsta kommun vid Uppsala tingsrätt, bland annat för kommunens hantering av markanvisningsavtalet. I och med stämningen har Knivsta anlitat en advokat att företräda kommunen i den rättsliga processen. Vi avvaktar nu resultatet och så länge rättsprocessen pågår kan inte kommunen kommentera eller lämna några upplysningar som kan hänföras till de frågor som ingår i stämningen, däribland markanvisningsavtalet och dess hantering.

I Uppdrag gransknings reportage får kommunen kritik för att inte vara tillgänglig och för brister i bemötandet av ägaren för Mojjen. Det är viktigt att poängtera att alla anställda inom kommunen har ett ansvar att ge alla invånare, företagare eller andra de möter ett vänligt, professionellt och respektfullt bemötande, även om vi inte alltid är överens. Vidare har olika företrädare för kommunen genom åren haft möten i flera olika sakfrågor med Mojjens nuvarande ägare. Känner han att han vid ett eller flera av dessa möten inte blivit bemött på ett korrekt sätt ber kommunen utan förbehåll om ursäkt för detta. 

Enligt kommunens policy ska massmediernas arbete med att spegla och granska kommunen och dess verksamheter underlättas. Så har skett även i detta fall. Kommunen har varit behjälplig och överlämnat allt det material som Uppdrag granskning efterfrågat. Vidare var det självklart för kommunen att ställa upp för en intervju genom kommunchefen. Dock informerades Uppdrag granskning redan i de första kontakterna om att kommunen inte kan kommentera eller svara på frågor som rör den nu pågående rättsprocessen, något som reportern sade sig förstå och skulle respektera under intervjun.

I sitt program tar Uppdrag granskning upp det som de benämner som ”Moskriget”. Kommunen vill förtydliga att den livsmedelstillsyn som kommunen genomför baserar sig på livsmedelslagstiftningen. Alla näringsidkare som bedriver livsmedelsverksamhet är skyldiga att ha tillstånd för sin verksamhet. Kommunerna är enligt lagen den myndighet som beviljar tillstånd och som följer upp att tillstånden efterlevs, vilket görs genom regelbundna tillsyner. 

Den uppkomna situationen mellan kommunen och Mojjens nuvarande ägare har pågått under en längre tid. Under hela denna process har kommunen haft som mål att företagaren ska bli nöjd med placeringen av gatuköket, och vi beklagar att vi inte kunnat nå en överenskommelse. Att Mojjens ägare tagit steget och inlett en rättslig process måste betecknas som ett misslyckande för kommunen, då näringslivet är mycket viktigt för Knivstas utveckling. Normalt har vi förtroendefulla relationer med de företag och företagarföreningar som verkar i kommunen. Vi har dock stor tilltro till det svenska rättssystemet och domstolens beslut får visa om kommunen gjort formella fel, eller på annat sätt brustit i någon av de frågor som omfattas av stämningen. 

I avvaktan på domstolens beslut fortsätter kommunen att arbeta för att skapa och upprätthålla goda och förtroendefulla relationer med nuvarande och blivande företagare, små såväl som stora. Knivsta befinner sig i stark expansion och det lokala näringslivet är mycket viktigt för kommunens utveckling.


Klas Bergström (M), ordförande i kommunstyrelsen
Anders Eskhult (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Claes Litsner, (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen


  • Senast uppdaterad 26 aug 2015