Till undermeny Karta Kontakt

Kungörelse - Laga kraftvunna detaljplaner

Styrelseklubba

Detaljplan för kv. Sorteringsverket, Gredelby 7:72

Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2015 att anta Detaljplan för kv. Sorteringsverket, Gredelby 7:72, Sågenområdet.

Planen har vid överklagandetidens utgång inte överklagats. Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att inte pröva detta beslut enligt bestämmelserna i 11 kap 10 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Beslutet har till följd av detta vunnit laga kraft den 3 november 2015.

Detaljplan för kv. Murteglet, Gredelby 7:80

Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2015 att anta Detaljplan för kv. Murteglet, Gredelby 7:80.

Planen har vid överklagandetidens utgång inte överklagats. Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att inte pröva detta beslut enligt bestämmelserna i 11 kap 10 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Beslutet har till följd av detta vunnit laga kraft den 2 november 2015.

Ändring genom tillägg av Stadsplan för västra delen av Knivsta stationssamhälle, Lyckåsen med mera

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade den 26 oktober att anta Ändring genom tillägg av Stadsplan för västra delen av Knivsta stationssamhälle, Lyckåsen med mera (Aktnr 0380-P88/6), Knivsta kommun, Uppsala län.

Planen har vid överklagandetidens utgång inte överklagats. Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att inte pröva detta beslut enligt bestämmelserna i 11 kap 10 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Beslutet har till följd av detta vunnit laga kraft den 23 november 2015.

Vid önskan om ersättning för skador

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanerna enligt plan- och bygglagen (PBL 1987:10) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Samhällsutvecklingsnämnden


  • Senast uppdaterad 1 dec 2015