Till undermeny Karta Kontakt

Detaljplan för kv. Virkesladan, Gredelby 7:85, Sågenområdet

Illustration virkesladan

Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat om samråd för planförslaget fr.o.m. den 8 juli t.o.m. den 26 augusti 2015.

Planläggningen sker med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ökad exploatering på fastigheten Gredelby 7:85. Den relativt låga exploateringsgraden i gällande plan anses kunna höjas som en anpassning Knivsta kommuns Vision 2025, att bl.a. vara en hållbar modern småstad med 20 000-25 000 invånare och med en ökad andel av befolkningen som arbetar i kommunen. I huvudsak behålls markanvändningen enligt gällande detaljplan.

De förändringar som föreslås handlar främst om att exploateringsgraden utökas genom att tillåta fler våningar. Bebyggelsen ska stärka och poängtera centrum med en blandning av funktioner och med höga arkitektoniska kvaliteter. Den bidrar till en variation av nya och gamla byggnader med olika uttryck och byggnadshöjder. 

Torgbildningar och samlingsplatser inspirerar till möten och önskad mångfald.

Utställningslokal

Handlingarna finns utställda i entréplanet, Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. 

Vill du lämna synpunkter?

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 26 augusti 2015 till 

Planenheten
741 75 KNIVSTA. 
Ange diarienumret BMK 2014-000032 på skrivelsen. 

Upplysningar 
Jonas Olsson
Planarkitekt, 018 – 347000

(semester 13 juli – 7 augusti 2015)
  • Senast uppdaterad 7 dec 2015