Till undermeny Karta Kontakt

Knivsta kommun prioriterar hållbara trafikslag

pendlarcykel

Under veckan har samhällsbyggnadskontoret delat ut mellanmål till tågpendlarna som är på väg hem samt fröpåsar till pendlarna vid pendlarparkeringarna vid Lagga och Vassunda.

-        -  Vi vill uppmuntra och tacka alla som väljer att åka med hållbara transportsätt till och från jobbet. Hur vi reser är en viktig fråga när det kommer till miljö och hållbarhet. Där har kommunen en betydande roll att skapa förutsättningar för hållbara resmönster, säger Tobias Arvidsson samhällsbyggnadschef.

Knivsta kommun antog hösten 2014 en ny trafikstrategi. Trafikstrategin pekar ut riktningen för den fortsatta utvecklingen av ett attraktivt och hållbart transportsystem i kommunen. I och med den nya trafikstrategin har en ny prioriteringsordning antagits, en prioriteringsordning i enlighet med Vision 2025. Den nya prioriteringsordningen är:

  • Gång och cykel
  • Kollektivtrafik
  • Biltrafik

Gång- och cykeltrafiken är de mest resurssnåla trafikslagen vad gäller energiförbrukning, markförbrukning och infrastrukturinvesteringar. Inget annat djur eller fordon kan färdas så långt och så snabbt med så lite energi som en person på cykel. Dessutom är det hälsosamt, billigt och miljövänligt. Cykeln måste vara världens smartaste transportmedel.

Ett viktigt mål för Sverige är att skapa ett uthålligt transportsystem. Att åka kollektivt ger oftast mindre miljöpåverkan än att åka bil. Kollektivtrafiken minskar antalet skadade och döda i trafiken. Det är inte dumt.

Kommunens mål med trafikstrategin

Målet med trafikstrategin är att främja en välfungerande balans mellan gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik. Den nya prioriteringsordningen är framtagen inte bara för att transportsystemet ska vara välfungerande utan också för att skapa attraktiva boendemiljöer och en levande stadskärna.

Under 2015 kommer fortsatta satsningar på hållbara transporter att genomföras. Redan nu har kommunen satsat en hel del på cykelvägar i Knivsta med omnejd. Nya cykelvägar i Alsike, mellan Alsike och Knivsta, från Knivsta till Trunsta företagscenter och från Knivsta ut till Knivsta kyrka är byggda. Kommunen fortsätter med planeringen för utökade cykelbanor på landsbygden.

 
Steg för steg mot en hållbar kommun.
Earth hour-veckan 2015

 earth hour

 

  • Senast uppdaterad 26 mar 2015