Till undermeny Karta Kontakt

Exploatör vill utveckla central fastighet väster om järnvägen

Exploatörens idé för kvarter väster om järnvägen


Exploatörens idé för fastighet väster om järnvägen, sedd från söder med Gredelbybron i bakgrunden.

Efter beslut i kommunstyrelsen har Knivsta kommun tecknat ett markanvisningsavtal med företaget Magnolia Bostad AB. Avtalet rör fastigheten Ängby 1:1, det vill säga mark i hörnet söder om Gredelbyleden och väster om järnvägen. Avtalet löper under 24 månader. 

Exploatören önskar utveckla området med flerbostadshus som innehåller hyresrätter, bostadsrätter och ett visst inslag av lokaler. Tidiga skisser för området visar hus i fyra till sex våningar parallellt med järnvägen respektive Gredelbyleden – med en betydligt högre del i 15 våningar närmast brofästet. 

Kommunen ska nu pröva om det är möjligt att detaljplanelägga marken för bostadsändamål och hur omfattande byggnationen i så fall kan bli. Genom markanvisningsavtalet förbinder sig kommunen att inte sälja marken till någon annan under den tid som avtalet löper. I övrigt innebär ett markanvisningsavtal inga förpliktelser, vare sig för säljare eller för köpare. 

I dag ligger på marken en fotbollsplan – Broplanen. En eventuell försäljning av marken kommer att kunna ske först när det finns en lösning för hur Broplanen kan ersättas.

Fakta - från markanvisning till försäljning av mark

Steg 1 – Markanvisningsavtal

Beslutas av kommunstyrelsen

Ett markanvisningsavtal innebär att kommunen under en begränsad avtalstid förhandlar med en intressent om en eventuell exploatering och etablering på tomtmark som ägs av kommunen. Under denna period förbinder sig kommunen att inte förhandla med någon annan om samma mark.

Steg 2 – Planbesked

Beslutas av kommunstyrelsen

Ett planbesked innebär att kommunen har utrett förutsättningarna att gå vidare med planläggning av marken bland annat utifrån exploatörens önskemål. Vid ett positivt planbesked påbörjas detaljplanearbetet.

Steg 3 – Fastställd detaljplan

Beslutas av kommunfullmäktige

Arbetet med detaljplaner genomförs enligt plan- och bygglagen. Det omfattar flera steg där allmänheten vid två olika tillfällen ges möjlighet att lämna synpunkter på planen innan den förs vidare till kommunfullmäktige (KF) för fastställande. Planen vinner laga kraft tre veckor efter beslut i KF, förutsatt att den inte överklagas.

Steg 4 – Försäljning av marken

När en detaljplan vunnit laga kraft säljs marken till exploatören förutsatt att säljare och köpare kan kommer överens i ett avtal.


Processen mellan markanvisning och försäljning av mark tar mellan ett och två år. Den finansieras av exploatören.

Mer information

Mer information finns via länkar till höger på sidan.

  • Senast uppdaterad 20 okt 2015