Till undermeny Karta Kontakt

Stort intresse från fastighetsbolag som vill vara med och utveckla Knivsta

Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska teckna två nya markanvisningsavtal. 

Särsta 3:1

Det ena avtalet rör del av fastigheten Särsta 3:1, det vill säga området söder om Centralvägens slut och Särstavägens korsning med järnvägen. 

Där vill Content Holding AB pröva om området kan utvecklas för ett hotell med cirka 200 rum samt restaurang och café. 

Avsikten är också att pröva hur en planskild gång- och cykelförbindelse över järnvägen kan utformas och integreras med byggnaden. Bolagets bedömning är att det genomförda projektet skulle kunna generera omkring 80 arbetstillfällen.

Idéskiss på hotell samt planskild gång- och cykelförbindelse över järnvägen

Idéskiss för hotell samt planskild gång- och cykelförbindelse över järnvägen.

Ängby 2:1

Det andra avtalet rör del av fastigheten Ängby 2:1, ett område söder om järnvägsstationen i centrala Knivsta. 

Där vill Rosendal Fastigheter AB/Holding 1 i Uppsala AB pröva om området kan utvecklas till en ny modern stationsbyggnad som kan bli en ny centralpunkt för resande, arbetande och boende i kommunen.

Det är tänkt att byggnaden ska innehålla hotell, konferens, handel och annan service. Man skissar även på en ny broförbindelse över järnvägen för gång- och cykeltrafik. Fastighetsbolagets bedömning är att det genomförda projektet skulle kunna generera 300-400 arbetstillfällen.

Kommunen menar att förslaget är intressant men också komplicerat. Det finns många viktiga aspekter som måste beaktas. Det gäller bland annat trafikförbindelsen över järnvägen samt Knivstaån som har sin sträckning genom den aktuella fastigheten och måste hanteras med stor skicklighet och omsorg.

Vad händer härnäst?

Kommunen ska nu pröva om det är möjligt att detaljplanelägga dessa två områden. Om kommunen beslutar sig för att gå vidare med detaljplaner genomförs arbetet i enlighet med plan- och bygglagen. Allmänheten kommer att ges möjligheter att lämna synpunkter vid två olika tillfällen.

Detaljplaneprocessen tar vanligen mellan ett och två år och innefattar ett flertal utredningar. Processen finansieras av exploatören.

Om markanvisningar

Genom ett markanvisningsavtal förbinder sig kommunen att inte sälja marken till någon annan under den tid som avtalet löper. I övrigt innebär ett markanvisningsavtal inga förpliktelser för någon av avtalsparterna.

Mer information

Mer information finns via länkar till höger på sidan.

  • Senast uppdaterad 28 okt 2015