Till undermeny Karta Kontakt

Rapporten Företagsklimat 2015 presenterad

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade häromdagen rapporten Företagsklimat 2015. Till grund för rapporten ligger en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning inom fem myndighetsområden: Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd och Serveringstillstånd. 

De företag som haft ett ärende med kommunen inom ett eller flera av dessa myndighetsområden under år 2014 har fått möjlighet att svara på en enkät med frågor om information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De har också med hjälp av tre frågor gjort en helhetsbedömning av kommunens service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”Nöjd-Kund-Index” (NKI).

Knivstas NKI är 72

I servicemätningen når Knivsta en NKI på 72 vilket enligt SKL:s rapport ligger inom skalan högt (70-80). Undersökningen omfattar 193 kommuner samt fyra gemensamma förvaltningar. I rankingen av deltagarna placerar sig Knivsta på plats 46. 

För att ytterligare förbättra sig bör Knivsta kommun arbeta med större tydlighet kring de lagar och regler som gäller för myndighetsutövningen och förbättra möjligheterna att framföra synpunkter och klagomål. Viktigt är också att behålla de goda resultat som kommunen har när det gäller bemötande och effektivitet. Dessa serviceområden anser företagarna vara viktigast för helhetsbedömningen skriver SKL i sin rapport.

Servicemätningen kring kommunernas myndighetsutövning är en del av SKL:s arbete med Öppna jämförelser. Dessa görs inom en rad områden och syftar till att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Mer information

Hela rapporten finns att läsa via länk till höger på sidan.

Där finns också en länk till mer information om arbetet med öppna jämförelser.

  • Senast uppdaterad 9 sep 2015