Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från kommunfullmäktige

från taket kf-nytt


Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 februari antogs bland annat ett Bostadsförsörjningsprogram för perioden 2016-2020. Här redovisas omfattningen av planerat bostadsbyggande, vilken riktning utvecklingen av bostadsbyggandet tar samt vilken planberedskap kommunen har. Målet är att ge en övergripande bild av bostadsläget i kommunen. Läs programmet, se länk till höger, ärende 16

Vidare beslutade kommunfullmäktige att anta Vision för Nydal. Ett övergripande mål är att området ska knytas till Knivsta centrum och ha en hög grad av stadsmässig täthet samt god tillgång till grönstråk och grönområden. Utvecklingen ska ske med hänsyn både till Knivstas historia och en framtid med nya krav på samhället. Det ska vara en variation av olika boendemöjligheter, och det ska skapas  förutsättningar för ett utvecklat näringsliv. Läs visionen, se länk till höger, ärende 17

  • Senast uppdaterad 16 feb 2016