Till undermeny Karta Kontakt

Mål och budget 2016

Kommunens ekonomi är avgörande för vilken service kommunen kan erbjuda. Kommunfullmäktige (KF) fastställer budgeten för det kommande året. Budgeten anger vad kommunen ska arbeta med och hur kommunens pengar ska fördelas mellan verksamheterna. Den största utmaningen inför året är Knivstas starka tillväxt som ställer krav på utvecklingen av ett hållbart samhälle och utökad kommunal service.

I samband med budgetbeslutet fastställer KF också vilken skatt kommuninvånarna ska betala till kommunen. 

  • Här ger vi en kort introduktion till mål och budget 2016. Länkar till mer information finns till höger på sidan.

Att driva Knivsta kommun under 2016 kostar ungefär 942 miljoner kronor. Den största delen av pengarna bidrar Knivstaborna med genom den skatt de betalar. Liksom förra året är skatten till kommunen 20,91 kronor per intjänad hundralapp, och årets skatteintäkter är beräknade till drygt 817 miljoner kronor. En del av kommunens tjänster finansieras genom avgifter, till exempel bygglov och hämtning av hushållsavfall. Kommunen får också vissa bidrag från staten. 

Budgetbilder 2016

Kommunen har ett brett ansvar för viktiga frågor

Kommunen har ett brett ansvar för viktiga frågor som hör ett fungerande samhälle till. Den största verksamheten är utbildning och barnomsorg där kostnaderna motsvarar drygt 58 procent av skatteintäkterna. Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning motsvarar drygt 21 procent. Annat som kommunen ansvarar för är räddningstjänst, fysisk planering, underhåll av byggnader och vägar, kultur och fritid samt miljö- och hälsoskydd. 

Knivstas starka tillväxt en utmaning

Kommunens största utmaning är Knivstas starka tillväxt. Den ställer krav på utvecklingen av ett hållbart samhälle och en utökad kommunal service. Den unga befolkningen medför ett ökat behov av förskola och grundskola, samtidigt som det finns en önskan att minska barngrupperna i förskolan. Det blir också allt fler som vill utöva fritidsaktiviteter. Sammantaget betyder det att kommunens investeringar är fortsatt stora. Investeringarna finansieras delvis genom vinster vid försäljning av kommunal mark.

Budgetbilder1 2016

Övergripande mål

KF har fastställt fyra övergripande mål för kommunens verksamheter:

  • Knivsta ska, genom att växa på ett socialt hållbart sätt, vara en bra kommun att bo och växa upp i
  • Knivsta kommuns utveckling ska styras av ekologisk och ekonomisk hållbarhet
  • Knivsta kommun ska genomsyras av öppenhet och delaktighet
  • Knivsta kommun ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

KF har också fastställt kvalitetsuppdrag som beskriver hur kommunens verksamheter ska bedrivas för att säkerställa att verksamheterna håller god kvalitet.

Följ med i det politiska arbetet

Det är kommunstyrelsen och de olika nämnderna som styr den dagliga verksamheten i enlighet med den fastställda budgeten. De sammanträder ungefär en gång i månaden. Handlingar och protokoll finns att ta del av via webben. Det går också bra att sitta med och lyssna på plats. Både kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna (utom bygg- och miljönämnden) har öppna sammanträden. Dessutom webbsänds varje kommunfullmäktige. Man kan lyssna direkt eller i efterhand.

Vision 2025

Kommunens vision ligger till grund för budgeten. Visionen är fastställd av KF och beskriver hur Knivsta kommun ska utvecklas de kommande åren:

Knivsta – där framtiden bor
Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd – mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft för boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.


  • Senast uppdaterad 13 jan 2016