Till undermeny Karta Kontakt

Antagna detaljplaner

Fd Ängby IP, Forradsvägen , Angby2-1

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade den 4 april 2016 att anta Detaljplan för fd Ängby IP och förlängningen av Förrådsvägen samt del av Ängby 2:1. Beslutet om antagande vann laga kraft den 5 maj 2016. Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL, 1987:10) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare. Mer information hittar du i högerspalten.

Samhällsutvecklingsnämnden

  • Senast uppdaterad 25 maj 2016