Till undermeny Karta Kontakt

Fortsatt försiktighet vid Knivstaån

2016-05-28

Vattendrag

 

Kommunen rekommenderar att barn, hundar och betande djur under ytterligare några dagar hålls borta från vattnet i Knivstaån, nedströms Gredelbyleden. Nya vattenprover är tagna, men vi har ännu inte fått resultatet.

Undersökningar visar att 800 liter glykol utspädd i totalt 2400 liter vätska har läckt ut i Knivstaån.

Glykol bryts ner snabbt

Glykol är giftigt att förtära, men bryts snabbt ner i naturen. När det bryts ner bildas koldioxid och vatten. Några långsiktiga konsekvenser för vattendragen bedöms därför inte som troliga. I Knivstaåns vattenflöde nedströms Gredelbyleden har vattenlevande organismer påverkats och påverkas möjligen fortfarande.

Knivstaån mynnar i Garnsviken i Mälaren. Om det finns glykol kvar i vattnet när det når Garnsviken kommer den slutgiltigt att spädas ut och brytas ner tack vare den stora vattenmängden i Mälaren.

När det gäller grundvattnet så flödar det i allmänhet i riktning mot ån och inte från ån, så risken att grundvattnet påverkats bedömer kommunen som mycket låg.

Kommunen ser allvarligt på det som hänt

Kommunen ser mycket allvarligt på det som hänt och har polisanmält händelsen. En utredning pågår. Den viktigaste aktören i den utredningen är fastighetsägaren. Knivsta kommun är hyresgäst i kommunhuset.

Från kommunens sida ser vi även över om liknande anläggningar finns i kommunens egna byggnader, för att säkerställa att ett läckage av det här slaget inte kan uppstå.

Långsiktigt förebyggande arbete

Det är viktigt att skydda Knivstaån från föroreningar i dagvattnet. Fokus i kommunens dagvattenarbete har därför varit att i nya detaljplaner också planera för en förbättrad hantering av dagvattnet. Avsikten är att dagvattnet från nya byggnader ska renas tillräckligt innan det når Knivstaån och Valloxen.

Men det finns också behov av att förbättra dagvattenhanteringen i befintlig bebyggelse. Arbete med detta kommer att initieras i samband med att en dagvattenplan tas fram. Det arbetet ska enligt tidigare plan påbörjas under hösten 2016.

  • Senast uppdaterad 27 maj 2016