Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från kommunstyrelsen

2016-11-15

kommunhuset i helbild

 

På sitt sammanträde den 24:e oktober behandlade kommunstyrelsen flera ärenden som berör den fortsatta fysiska planeringen av tätorten Knivsta.

Samhällsutvecklingsnämnden fick i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Knivsta-Tarv 3:18 med flera fastigheter. Det innebär att industriområdet i Nydal nu kommer börja detaljplaneläggas för i första hand bostäder. Planläggningen ska samordnas med den övergripande planläggningen av Nydal.

Ett förslag till detaljplan ska tas fram för området runt S:ta Birgittakyrkan. Det är Svenska kyrkan som vill möjliggöra en tillbyggnad som länkar samman S:ta Birgittakyrkan med orgelfabriken. De nya lokalerna planeras innehålla kontor, kök, musik-, barn och ungdomsverksamheter samt eventuellt bostadshyresrätter och kontorshotell.

Kommunstyrelsen beslutade att ge samhällsutvecklingsnämnden i uppdrag att genom detaljplaneläggning pröva möjligheten till byggnation av hotell på Särsta 3:1, området mellan Särsta värdshus och järnvägen. Lennart Lundberg (KNU) och Bengt-Åke Andersson (KNU) reserverade sig till förmån för yrkande om återremiss.

Kommunstyrelsen gav ett positivt planbesked för delar av Norra Ängby Trunsta 3:2. Kommunen ställer sig därmed positiv till exploatörens intention att på sikt pröva detaljplaneläggning av området för bostadshus och företagscenter. Förslaget skulle innebära bebyggelse på båda sidor om Trunstavägen norr om Gredelbyleden, väster om järnvägsspåret. Detaljplaneläggningen kan påbörjas först efter beslut om ny översiktsplan och VA-plan.

 

  • Senast uppdaterad 14 nov 2016