Till undermeny Karta Kontakt

Översiktsplan och avtal med staten om bostäder och infrastruktur

kommunhuset med tåg

Viktiga beslutsärenden i kommunfullmäktige på Luciadagen

Onsdag den 13 december hålls ett extra insatt kommunfullmäktigemöte i Knivsta kommun. På dagordningen finns flera beslutsärenden med stor betydelse för Knivsta kommuns framtida utveckling. 

Översiktsplan

Kommunfullmäktige ska ta ställning till förslaget om ”Översiktsplan för Knivsta kommun 2017”. Den nya översiktsplanen för Knivsta kommun är vägledande och ska fungera som underlag för beslut om detaljplaner och bygglov. Översiktsplanens tidshorisont sträcker sig till 2035 och har utblick till 2050. Översiktsplanen 2017 utgår från Knivstas vision 2025 och de förutsättningar och åtgärder som är viktiga för att förverkliga den. 

Avtal med staten om infrastruktur och bostäder

Kommunfullmäktige ska också ta ställning till förslaget till ”Avtal om större samlade exploateringar i Alsike och Nydal (Nya städer)”. Avtalet innebär i korthet en överenskommelse där statens insats är en utbyggnad av infrastrukturen i form av fyra spår genom Knivsta och stationsläge i Alsike. Statens krav på motprestation från Knivsta kommun är att inom ramen för översiktsplanen möjliggöra byggnation av sammanlagt 15 000 nya bostäder i Nydal i centrala Knivsta, och i norra Alsike, inom 40 år.

Dagvattenstrategi och detaljplan

Fullmäktige kommer behandla föreslagen Dagvattenstrategi. Dagvattenstrategins syfte är att Knivsta kommun genom gemensamma mål ska kunna arbeta för en långsiktigt hållbar och effektiv dagvattenhantering. Slutligen ska kommunfullmäktige ta ställning till förslag om detaljplan för Margarethahemmet, Särsta 38:4. Detaljplanens syfte är bland annat att göra det möjligt att bygga nya förskole- och skollokaler på södra delen av fastigheten. På norra delen skapas möjligheten att uppföra fyra nya byggnader för bostads- och centrumändamål. 

Ta del av handlingar, dokument och underlag via länkarna till höger. Du kan följa fullmäktigemötet direkt på plats från läktaren i Tilassalen i kommunhuset från klockan 18.00. Du kan också följa mötet direkt eller i efterhand via webb-TV via länk till höger.   • Senast uppdaterad 11 dec 2017