Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

2017-02-04

Killar som spelar basket

Klartecken för sporthall/idrotts-och aktivitetshus i Alsike Nord

Alsike växer kraftigt och det finns stora behov av fritids- och idrottsanläggningar i området. Kommunstyrelsen har nu beslutat att beställa en anläggning av det kommunala bolaget Kommunfastigheter i ett centralt läge intill det nya torget i Alsike Nord, i närheten av den nya skolan och förskolan som byggs där.

Det nya huset ska enligt förslaget bestå av flera kommunala verksamheter såsom idrottshall, kulturskola, ungdomsgård och bibliotek. Även hemstjänsten kommer att ha lokaler i byggnaden. Sporthallen kommer vara fullstor, med möjlighet till skolidrott, föreningsidrott och spontanidrott. Målet är att skapa generationsöverskridande möten där aktiviteten blir en källa till nyfikenhet, upptäckarglädje och folkhälsa. Sporthallen beräknas stå klar till hösten 2019, resten av anläggningen invigs efter årsskiftet 2020.

 

Torpet Skräddarbol till salu

Kommunstyrelsen har beslutat att torpet Skräddarbol vid rondellen vid Ar i Knivsta ska monteras ned och säljas. Helst vill politikerna att en lokal förening i Knivsta köper torpet och flyttar det till en annan plats inom kommunen. Om ingen förening inom kommunen visar intresse kommer torpet att läggas ut till försäljning på den öppna marknaden. Området där torpet står detaljplaneras just nu för att utreda möjligheten till etablering av en bensinstation.

 

Fotbollsplaner utreds i Kölängen

Det finns stora behov av exploateringsbar mark i närheten av Knivsta station, bland annat när området Nydal börjar byggas. Därför behövs en ny placering för de fotbollsplaner som ligger väster om järnvägen och som Knivsta IK nyttjar. Tidigare utredningar har föreslagit en anläggning söder om reningsverket. Den placeringen har visat sig vara problematisk, bland annat för att markförutsättningarna inte är optimala. Kommunstyrelsen har nu gett i uppdrag åt förvaltningen att utreda en placering av en fotbollsanläggning på Kölängen. Arbetet ska ta hänsyn till ett större helhetsgrepp kring Kölängen som rekreationsområde, där andra fritidsaktiviteter kan bli aktuella i framtiden.

 

Höjda avgifter föreslås på pendlarparkeringarna 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att höja parkeringsavgifterna på de centralt belägna pendlarparkeringarna med hög standard. Förslaget innebär att avgiften ska vara 25 kronor per dygn, 575 kronor per månad klockan 00-24, 375 kronor per månad klockan 06-21 och 375 kronor per månad klockan 17-08. Möjligheten till avgiftsfri parkering på två timmar med p-skiva på de avgiftsbelagda parkeringarna slopas. Ändringarna ska enligt förslaget genomföras från och med 1 augusti 2017. Nu går förslaget vidare för slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige. Bakgrunden till de nya bestämmelserna är en strävan om att genom ett ökat flöde förbättra tillgängligheten till lediga parkeringsplatser. 
Lennart Lundberg (KNU) och Oscar Hahne (KD) hade andra yrkanden och reserverade sig därför mot beslutet. Särskilt yttrande från Christer Johansson (V).

pendlarparkering

Beslut om Knivstas avloppsvatten 

Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra åt Roslagsvatten att undersöka förutsättningarna för en anslutning till Käppalas reningsverk. Därmed skulle Knivstas avloppsvatten ledas till ett reningsverk på Lidingö, istället för att som idag släppas ut i Sigtunafjärden efter rening. Kommunfullmäktige beslutade också att kommunen ska skicka en intresseanmälan till Käppalaförbundet, som idag har 11 medlemskommuner. 
Boo Östberg (C) reserverade sig mot beslutet. 

Vill du veta mer? Länkar till handlingar finns i högerspalten. 

  • Senast uppdaterad 3 feb 2017