Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från samhällsutvecklingsnämnden och kommunstyrelsen

2016-12-16

kommunhus-vapen

 

Förslag om höjda parkeringsavgifter 

Vid sitt sammanträde den 12 december beslutade samhällsutvecklingsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att från och med den 1 augusti 2017 höja parkeringsavgifterna på kommunens pendlarparkeringar. Avgiften föreslås höjas från 20 till 25 kronor per dygn, samt från 300 till 375 kronor för månadsbetalning. Möjligheten till två timmar avgiftsfri parkering på de avgiftsbelagda parkeringarna föreslås tas bort.

Samtidigt föreslås bygg- och miljönämnden utöka den fria parkeringen med p-skiva från två till tre timmar på kommunala gator.

Prioritering av detaljplaner

Vid sitt möte den 6 december beslutade kommunstyrelsen att tillfälligt avbryta arbetet med detaljplaneläggning för Målsta 2:38, Furulund, Spakbacken/ Östunaby samt Ledingevägen. För den sistnämnde ska ett nytt beslut tas i augusti 2017.

Kommunstyrelsen beslutade också att tillfälligt nedprioritera arbetet med detaljplaneläggning av alla projekt som inte ligger inom Knivsta tätort och Alsike tätort. Beslutet motiveras av bristande planresurser i kommunen. Anders Eskhult (C) reserverade sig mot beslutet.

Planbesked

Kommunstyrelsen beslutade att ge ett positivt planbesked för Särsta 12:1 Solterassen. Det innebär att kommunstyrelsen ställer sig positiv till att ett planarbete kan inledas för det gamla Konsumhuset i centrala Knivsta. Ägaren vill göra det möjligt att uppföra en nio våningar hög byggnad med bostäder och inslag av handel, kontor och service. I detaljplanerarbetet ska bland annat lämplig våningshöjd utredas.

Claes Litsner (S), Lennart Lundberg (KNU), Rolf Samuelsson (MP) och Bengt-Åke Andersson (KNU) reserverade sig. Christer Johansson (V) anmälde ett särskilt yttrande.

Förslag om att utreda anslutning till reningsverk

Kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra till Roslagsvatten att undersöka förutsättningarna för en anslutning till Käppalas reningsverk. Därmed skulle Knivstas avloppsvatten ledas till ett reningsverk på Lidingö, istället för att som idag släppas ut i Sigtunafjärden efter rening. Kommunfullmäktige föreslås besluta att kommunen ska skicka en intresseanmälan till Käppalaförbundet, som idag har 11 medlemskommuner.

Mer information

Läs mer via länkarna till höger. 

  • Senast uppdaterad 3 jan 2017