Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

2017-05-02

kommunhus-vapen

 

Den 24 april beslutade kommunstyrelsen att sälja kvarteret Virkesladan, Gredelby 7:85, till Rosendal Fastigheter för 34,6 miljoner kronor. Detaljplanen för kvarteret har vunnit laga kraft. Köparen planerar för ett 70-tal bostäder samt lokaler, sammanlagt på cirka 14 500 kvadratmeter. Parkeringsgarage ska anläggas i källarplan. 

Kommunen riskerar göra underskott

Nya prognoser pekar på att Knivsta kommun riskerar att göra ett underskott på 28 miljoner för 2017 jämfört med det budgeterade resultatet. Bakgrunden är att Migrationsverkets ersättningsnivåer till kommunerna för flyktingmottagande sänks och berörda verksamheter arbetar för anpassning efter de nya förutsättningarna. Dessutom befaras exploateringsvinsterna vid försäljning av kommunal mark bli lägre än budget. Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för en ekonomi i balans. 

Gredelby hagar blir naturreservat

Vid sitt möte den 26 april beslutade kommunfullmäktige att Gredelby hagar och Trunsta träsk ska bli ett kommunalt naturreservat. Samhällsutvecklingsnämnden får i uppdrag att leda arbetet. 
Kommunfullmäktige beslutade att godkänna årsredovisningen för kommunen och kommunkoncernen 2016. Kommunfullmäktige beslutade även att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, samtliga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ.

Höjda avgifter på Hälsohuset

Avgifterna för enstaka gymbesök samt gym- och badkort på Hälsohuset ska höjas. Prishöjningarna genomförs från den 1 juni i år. 

 

Läs mer via länkarna till höger. 

  • Senast uppdaterad 2 maj 2017