Till undermeny Karta Kontakt

Detaljplan för Margarethahemmet på ny granskning

2017-10-16

Margarethaskolan exteriör

 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 september att återremittera ärendet om detaljplan för Margarethahemmet, Särsta 38:4 för vidare beredning vad gäller väghållarskapet. 

Förslaget har nu skickats ut på ny granskning efter vissa ändringar. Tidigare var kommunen endast huvudman för naturmark, men i det nya förslaget till detaljplan för området är kommunen huvudman för samtliga allmänna platser – även parkmark och gatumark. Det innebär bland annat att kommunen är ansvarig för skötsel, drift och underhåll av vägen. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya förskole- och skollokaler på sydöstra delen av fastigheten. På den norra delen prövas möjligheten att uppföra fyra nya byggnader för bostads- och centrumändamål. Syftet är också att införa skydds- och varsamhetsbestämmelser för att bevara områdets värdefulla kulturmiljö, samt möjliggöra centrum-, bostads- och vårdboendeändamål i de befintliga byggnaderna.  
Planen är ute på granskning fram till den 1 november.

Läs mer via länken till höger.

 
  • Senast uppdaterad 16 okt 2017