Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från kommunstyrelsen

2017-10-18

Kommunhuset i höstfärger

 

Resultatet för Knivsta kommunkoncern visar efter de första åtta månaderna ett underskott på 20,7 miljoner kronor.  Det är en kraftig försämring jämfört med motsvarande period 2016. Orsakerna är flera – bland annat har det kommit in mindre intäkter från exploatering än budgeterat. Årsprognosen för kommunen beräknas uppgå till minus 19,8 miljoner kronor. Kommunens förväntade negativa resultat har inneburit att en handlingsplan för ekonomi i balans är framtagen med ett flertal aktiviteter för ökade intäkter och minskade kostnader. Utöver detta uppmanas verksamheterna vara restriktiva med inköp och nyrekryteringar. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslutet. 

Ängbyskolan ska byggas om

Kommunstyrelsen beslutade att Ängbyskolan ska byggas om, bland annat för att arbetsmiljökraven bättre ska kunna tillgodoses. Byggstart är planerad till hösten 2018. Kommunstyrelsen beslutade också att lämna planuppdrag för en ny skoltomt inom fastigheten Ängby 1:1, vilket innebär att man ger klartecken för att starta planeringen för en ny skola, öster om den nuvarande Ängbyskolan. 

Läs mer och ta del av handlingar via länken till höger. Protokollet publiceras när det är justerat. 

  • Senast uppdaterad 19 okt 2017