Till undermeny Karta Kontakt

Ändring av del av detaljplan Alsike Nord etapp 1, för del av Vrå 1:791 är antagen

2019-11-04

Planområde

Kommunfullmäktige har beslutat att anta Ändring av del av detaljplan Alsike Nord etapp 1, för del av Vrå 1:791 den 18 september 2019. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 24 oktober 2019.

De slutgiltiga planhandlingarna hittar du via länk i högerspalten.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år.

Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

  • Senast uppdaterad 4 nov 2019