Till undermeny Karta Kontakt

Knivsta kommun inför ny miljötaxa från 1 januari 2015

Den 20 november fastställde Knivsta kommunfullmäktige ny taxa för tillsyn enligt miljöbalken. Taxan gäller från 1 januari 2015 och innehåller ett system för riskinklassning av olika verksamheter och även ett belöningssystem för den som sköter sina miljöåtaganden på ett bra sätt.

Beslutet om ny taxa innebär en ökad tillsyn och högre avgifter för de företag och verksamheter i kommunen som står under tillsyn enligt miljöbalken. Det gäller till exempel lantbruk, bensinstationer, transportföretag, frisersalonger samt delar av den offentliga verksamheten såsom skolor, förskolor, särskilda boenden och sportanläggningar. Taxan ger också möjligheter att belöna den som sköter sig.

- Den nya taxan ger möjligheter till en ändamålsenlig och effektiv tillsyn för en bättre miljö. Vi kommer att kunna premiera företag och verksamheter som har ett bra och effektivt miljöarbete, vilket leder till miljövinster för hela samhället och kommunens invånare säger Boo Östberg (C), ordförande i bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun.

Den tidigare taxan var föråldrad. Den uppfyllde heller inte miljöbalkens krav på att miljötillsynen ska finansieras via avgifter. Knivsta kommun ansluter sig nu till den modell som arbetats fram av Sveriges Kommuner och Landsting, där taxan fastställs utifrån en risk- och erfarenhetsbedömning. Därmed stämmer den nya taxan också bättre överens med taxan i de flesta andra svenska kommuner.

Årliga avgifter och engångsavgifter

Miljöavgifter tas ut både som årliga avgifter och engångsavgifter, beroende på vad det är för typ av verksamhet och vilka beslut som krävs. Det nya taxedokumentet är uppbyggt av flera delar. Tillsammans ger de underlag för hur avgifterna ska beräknas. Utgångspunkten i beräkningen är den risk som verksamheten utgör för miljön, verksamhetens påverkan på människor och miljö samt hur väl företaget hanterar miljöriskerna och eventuell klimatpåverkan.

- Syftet med miljölagstiftningen är att underlätta en hållbar utveckling, så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god och hälsosam miljö kommenterar Boo Östberg. Sedan riksdagen fastställde miljöbalken är varje kommun skyldig att tillhandahålla en tillsynsmyndighet för vissa delar av denna lagstiftning. Vår förhoppning är att vi genom god tillsyn och rådgivning ska kunna stödja företag och verksamheter att ta det miljöansvar de har.

Även enskilda hushåll kan komma att beröras av den nya taxan, då avgifter tas ut för beslut till exempel om enskilda avlopp, värmepumpar och komposter.

Kontakt och mer information
Boo Östberg (C), ordförande i bygg- och miljönämnden
Mob: 0708-38 83 70

E-post: boo.ostberg@knivsta.se

Laurel Wakeman, miljöchef, Bygg- och miljökontoret
Tel/Mob: 018-34 78 58
E-post: laurel.wakeman@knivsta.se

  • Senast uppdaterad 5 jan 2015