Till undermeny Karta Kontakt

Anslagstavla för beslut och kungörelser

På den här sidan publiceras information som enligt lag ska kungöras formellt. Det innebär bland annat justerade protokoll, viss information om detaljplaner och information om flyttade fordon. 

Du kan läsa mer om anslagstavlan om du klickar på länken till höger på sidan. 

Här kan du läsa mer information om hur du kan överklaga kommunala beslut.

Här kan du läsa mer information om hur du kan överklaga beslut om detaljplaner.

Här kan du läsa mer om hur du lämnar synpunkter på kommunens verksamhet.


 

ANSLAG

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 12 november 2019 är justerat och publicerat på hemsidan.

Protokollet justerades den 17 november 2019.
Anslaget publicerades den 18 november 2019.
Sista dag för överklagande är den 9 december 2019.
Anslaget tas bort den 10 december 2019.


ANSLAG

Protokollet från samhällsutvecklingsnämndens sammanträde den 4 november 2019 är justerat och publicerat på hemsidan.

Beslutet justerades den 14 november 2019.
Anslaget publicerades den 15 november 2019.
Sista dag för överklagande är den 6 december 2019.
Anslaget tas bort den 7 december 2019.


UNDERRÄTTELSE

 

Detaljplan för del av kvarter Segerdal, Gredelby 21:1 Knivsta kommun

 

Härmed blir ni informerade om granskning för Detaljplan för del av kvarter Segerdal, Gredelby 21:1 från och med den 13 november 2019 till och med den 4 december 2019.

Planläggningen sker med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) då planförslaget avviker från den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätort (2012) vad gäller våningsantal.

 

Den som vill lämna synpunkter på planförslaget lämnar in dem skriftligt till knivsta@knivsta.se eller till Knivsta kommun, Planenheten, 741 75, Knivsta. Märk handlingen 2017-000163.

Sista inlämningsdatum: 4 december 2019.

Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.
Planen finns tillgänglig att läsa här.


ANSLAG


Protokollet från bygg- och miljönämndens sammanträde den 5 november 2019 är justerat
.

 

Beslutet justerades den 12 november 2019.
Anslaget publicerades den 12 november 2019.
Sista dag för överklagande är den 3 december 2019.
Anslaget tas ner den 4 december 2019.

 

 


KUNGÖRELSE

Knivsta kommunfullmäktige sammanträder den 20 november klockan 18.00 i Tilassalen, Kommunhuset.

Dagordning och handlingar är publicerade på hemsidan.


 

ANSLAG

§ 109 justerades omedelbart på samhällsutvecklingsnämndens sammanträde den 4 november 2019.

Beslutet är publicerat på hemsidan.

Beslutet justerades den 4 november 2019.
Anslaget publicerades den 5 november 2019.
Sista dag för överklagande är den 26 november 2019.
Anslaget avpubliceras den 27 november 2019.


ANSLAG

Protokollet från Samordningsförbundets styrelsemöte den 17 oktober 2019 är justerat.

Protokollet justerades 17 oktober 2019.
Anslaget sattes upp 31 oktober 2019.
Sista dag för överklagande är 6 november 2019.
Anslaget tas ner 7 november 2019.

Länk till protokollet


ANSLAG
 

Protokoll från Överförmyndarnämndens sammanträde den 21 oktober 2019 är justerat.

Protokollet justerades 29 oktober 2019.
Anslaget sattes upp 29 oktober 2019.
Sista dag för överklagande är 19 november 2019.
Anslaget tas ner 20 november 2019.


ANSLAG


Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober är justerat.

Anslaget sattes upp den 28 oktober 2019.
Sista dag att överklaga beslutet är den 18 november 2019.
Anslaget tas ner den 19 november 2019.


KUNGÖRELSE OM LAGA KRAFT

Ändring av del av detaljplan Alsike Nord etapp 1, för del av Vrå 1:791; Knivsta kommun

 

Kommunfullmäktige har beslutat att anta ändring av detaljplan Alsike Nord etapp 1, för del av Vrå 1:791 den 18 september 2019. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 24 oktober 2019.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

De slutgiltiga planhandlingarna finns här.

 


 

KUNGÖRELSE OM LAGA KRAFT

Detaljplan för Centrala Ängby, Ängby 1:1, Knivsta kommun

 

Kommunfullmäktige har beslutat att anta detaljplan för Centrala Ängby, Ängby 1:1 m.fl. den 15 augusti 2018. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 21 mars 2019.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

De slutgiltiga planhandlingarna finns här.


 

 

KUNGÖRELSE - LAGA KRAFT

Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017 att anta Detaljplan för Margarethahemmet, Särsta 38:4. Beslutet om antagande vann laga kraft 11 februari 2019.

Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Läs mer om detaljplanen här

 


 


KUNGÖRELSE

 

Detaljplan för Lilla Brännkärrsskogen, Vrå 1:64 med flera, Knivsta kommun

 

Härmed blir ni informerade om samråd för Detaljplan för Lilla Brännkärrsskogen, Vrå 1:64 med flera från och med 1 juli 2019 till och med 1 september 2019.

 

Planläggningen sker med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) och överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätorter (2012).

Den som vill lämna synpunkter på planförslaget lämnar in dem skriftligt till knivsta@knivsta.se eller till Knivsta kommun, Planenheten, 741 75, Knivsta. Märk handlingen 2018-000011.

Sista inlämningsdatum: 1 september 2019.

Planen finns tillgänglig att läsa här.


KUNGÖRELSE

 

Detaljplan för Lilla Brännkärrsskogen, Vrå 1:64 med flera, Knivsta kommun

 

Härmed blir ni informerade om samråd för Detaljplan för Lilla Brännkärrsskogen, Vrå 1:64 med flera från och med 1 juli 2019 till och med 1 september 2019.

 

Planläggningen sker med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) och överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätorter (2012).

Den som vill lämna synpunkter på planförslaget lämnar in dem skriftligt till knivsta@knivsta.se eller till Knivsta kommun, Planenheten, 741 75, Knivsta. Märk handlingen 2018-000011.

Sista inlämningsdatum: 1 september 2019.

Planen finns tillgänglig att läsa här.

  • Senast uppdaterad 21 aug 2019