Till undermeny Karta Kontakt

Anslagstavla för beslut och kungörelser

Från första januari 2018 publiceras här information som enligt lag ska kungöras formellt, bland annat justerade protokoll och information om detaljplaner. Läs mer om anslagstavlan via länk till höger på sidan. 

I anslutning till de publicerade anslagen kommer det att finnas information om hur man kan lämna synpunkter på förslag eller överklaga beslut. 


ANSLAG/BEVIS

 

Utbildningsnämndens sammanträde 11 juni 2018

Protokollet justerades: 2018-06-18 
Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-19 
Datum då anslaget tas ner: 2018-07-11
Sista dag att överklaga beslut i protokollet: 2018-07-10 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta


ANSLAG/BEVIS

 

Samhällsutvecklingsnämndens sammanträde 11 juni 2018

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet

Protokollet justerades: 2018-06-18 
Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-19 
Datum då anslaget tas ner: 2018-07-11
Sista dag att överklaga beslut i protokollet: 2018-07-10 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta

 


KUNGÖRELSE

Datum: 2018-06-18

Flyttade fordon
Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: Tysk registrering AC PV 160 Fabrikat: VW Golf
Plats: Aprikosvägen 1

Datum då kungörelsen tas ner: 2018-09-18

 


ANSLAG/BEVIS

 

Socialnämndens sammanträde 14 juni 2018

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

 

Protokollet justerades 2018-06-14
Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-15 
Datum då anslaget tas ner: 2018-07-09
Sista dag att överklaga beslut i protokollet: 2018-07-06
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta


ANSLAG/BEVIS

 

Samhällsutvecklingsnämndens sammanträde 11 juni 2018

Det finns ett justerat protokollsutdrag § 84 från sammanträdet. 

Protokollet justerades: 2018-06-11 
Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-12 
Datum då anslaget tas ner: 2018-07-04 
Sista dag att överklaga beslut i protokollet: 2018-07-03 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta

 


ANSLAG/BEVIS

 

Valnämndens sammanträde 22 maj 2018 

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades 2018-06-05
Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-11
Datum då anslaget tas ner: 2018-07-03
Sista dag att överklaga beslut i protokollet: 2018-07-02
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ANSLAG/BEVIS

 

Socialnämndens sammanträde 31 maj 2018

 

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades 2018-06-07 
Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-08 
Datum då anslaget tas ner: 2018-06-30 
Sista dag att överklaga beslut i protokollet: 2018-06-29 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta


ANSLAG/BEVIS


Kommunfullmäktiges sammanträde 30 maj 2018

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades 2018-06-07
Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-08
Datum då anslaget tas ner: 2018-06-30
Sista dag att överklaga beslut i protokollet: 2018-06-29
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta

 


 

 

ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsens sammanträde 28 maj 2018

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades 2018-06-07
Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-08
Datum då anslaget tas ner: 2018-06-30
Sista dag att överklaga beslut i protokollet: 2018-06-29
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta

 


 

ANSLAG/BEVIS

Bygg- och miljönämndens sammanträde 22 maj 2018

Protokollet justerades: 2018-05-31
Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-01 
Datum då anslaget tas ner: 2018-06-25
Sista dag att överklaga beslut i protokollet: 2018-06-22

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta

 


 

ANSLAG/BEVIS

Utbildningsnämndens sammanträde 22 maj 2018

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. 

Protokollet justerades: 2018-05-29 
Datum då anslaget sätts upp: 2018-05-30 
Datum då anslaget tas ner: 2018-06-21 
Sista dag att överklaga beslut i protokollet: 2018-06-20

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta


ANSLAG/BEVIS

Samhällsutvecklingsnämndens sammanträde 21 maj 2018

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. 

Protokollet justerades: 2018-05-28 
Datum då anslaget sätts upp: 2018-05-29 
Datum då anslaget tas ner: 2018-06-20 
Sista dag att överklaga beslut i protokollet: 2018-06-19 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta

 


 

ANSLAG/BEVIS


Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla.
Organisation: Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdag: 2018-05-21
Justeringsdag:2018-05-25
Datum då anslaget sätts upp: 2018-05-25
Datum då anslaget tas ner: 2018-06-15
Sista dag att överklaga beslut i protokollet: 2018-06-15
Förvaringsplats för protokollet: Överförmyndarförvaltningen i Uppsala kommun

 


 

KUNGÖRELSE - Laga kraft

Datum: 2018-05-21

Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att anta Planärende Detaljplan Vrå 1:392 den 24 april 2018. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 15 maj 2018.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Planhandlingarna finns att läsa här

 


 

KUNGÖRELSE

Datum: 2018-05-15

Flyttade fordon
Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: CXG 946 Fabrikat: Ford Scorpio
Plats: Södervägen 25

Registreringsnummer: RRT 942 Fabrikat: Nissan Almera
Plats: Valloxvägen 2B, Sjögrenska gymnasiet

Datum då kungörelsen tas ner: 2018-08-15

 


 

KUNGÖRELSE

Datum: 2018-05-02

Flyttade fordon
Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: Okänt Fabrikat: Opel Omega mörkblå
Plats: Pendlarparkering AR

Datum då kungörelsen tas ner: 2018-08-11

 


KUNGÖRELSE

Datum: 2018-05-02

Flyttade fordon
Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: Okänt Fabrikat: Mazda 323 mörkblå
Plats: Knivstavägen 7

Datum då kungörelsen tas ner: 2018-08-02


 

 

KUNGÖRELSE

Datum: 2018-04-25

Flyttade fordon
Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: RTZ291 Fabrikat: VOLVO V40
Plats: Södervägen 25

Datum då kungörelsen tas ner: 2018-07-25

 


  

 

  • Senast uppdaterad 21 maj 2018