Till undermeny Karta Kontakt

Ordningsregler

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Knivsta kommun antogs av kommunfullmäktige i november 2009.

Ordningsföreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om kopplingstvång för hundar (se kartbilaga till höger), camping, lastning av varor, schaktning, grävning, störande buller, containrar, markiser, flaggor och skyltar samt affischering och användning av högtalarutrustning på offentliga platser. En bestämmelse säger att en bebyggd fastighet som tilldelats adressnummer ska vara försedd med väl synlig adressnummerskylt.

I ordningsföreskrifterna hänvisas ett par gånger till detaljplanelagt område. Du hittar mer information om vilka områden som har gällande detaljplaner via länken till höger.

  • Senast uppdaterad 9 maj 2019