Till undermeny Karta Kontakt

Överklaga detaljplaner

Hur man överklagar samhällsutvecklingsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut att anta en detaljplan

Om ni inte är nöjd med samhällsutvecklingsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut kan ni överklaga skriftligt hos Mark- och Miljödomstolen, Nacka Tingsrätt.

Besvärshandlingen ställs till Mark- och Miljödomstolen och skall ha inkommit till samhällsutvecklingsnämnden eller kommunfullmäktige inom 3 veckor från den dag då justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla (anslagsbevis).

Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t ex ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med en fullmakt.

Bifoga de handlingar som ni anser stöder er uppfattning.

Skicka er överklagan till knivsta@knivsta.se eller Knivsta kommun, Centralvägen 18, 741 75 Knivsta. Märk brevet med "Planenheten".

Har ert överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Mark- och Miljödomstolen.

Om något är oklart kan ni vända er till Knivsta kommun på telefon 018-34 70 00.


Observera att planbesked och planprogram inte kan överklagas.

För frågor om detta kontakta planenheten på telefon 018-34 70 00.

  • Senast uppdaterad 14 dec 2018