Till undermeny Karta Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde

  • Tid: onsdag 10 februari 2016, kl 19:00
  • Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Fastställande av dagordning

4. Anmälnings- och informationsärenden

a) Kommunalråden informerar
b) Information från kommunfullmäktiges revisorer
c) Övriga anmälningsärenden

5. Ledamöternas frågor

Ajournering för allmänhetens frågestund

6. Interpellation från Rolf Samuelsson (MP) till kommunstyrelsens ordförande om exploatering av Gredelby 7:76

KS-2015/679

Interpellationssvar
Interpellation

7. Interpellation från Annelie Löfling (KN.NU) till utbildningsnämndens ordförande om lokalkostnaden för skolor

KS-2015/680

Interpellation

Beslutsärenden

8. Svar på medborgarförslag 2015:14 om Fristadskommun Knivsta

KS-2015/409

Beslut från kommunstyrelsen § 241 , 2015-12-07
Tjänsteskrivelse 2015-11-01
Beslut från kommunfullmäktige § 190, 2015-09-24
Medborgarförslaget

9. Revidering av budget 2016 och plan 2017-2019

KS-2015/16

Beslut från kommunstyrelsen § 3, 2016-01-18
Tjänsteskrivelse 2015-12-18

10. Svar på motion 2015:01 från Britta Lästh och Lennart Lundberg (KN.NU): Bygg en ishall i Knivsta

KS-2015/111

Beslut från kommunstyrelsen § 242, 2015-12-07
Tjänsteskrivelse 2015-11-09
Motionen

11. Svar på motion 2015:02 från Lennart Lundberg, Anneli Löfling och Kenneth Gunnar (KN.NU): Återinför terminskort till elever som valt annan skola inom kommunen

KS-2015/121

Beslut från kommunstyrelsen § 243 , 2015-12-07
Ordförandeförslag 2015-11-16
Beslut från utbildningsnämnden, § 117, 2015-09-08
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2015-05-12
Motionen

12. Svar på motion 2015:05 från Gunnar Larsson och Augustus Jackson (SD) om att avsluta Knivstas diskriminering av Mojjen

KS-2015/508

Beslut från kommunstyrelsen § 244, 2015-12-07
Skrivelse 2015-11-13
Motionen

13. Svar på motion 2015:07 från Christer Johansson (V) om allmän visstidsanställning

KS-2015/516

Beslut från kommunstyrelsen § 245, 2015-12-07
Tjänsteskrivelse 2015-10-19
Motionen

14. Svar på motion 2015:04 från Sara Antell och Kerstin Umegård (MP) - Låt Gredelbyskolans framtid avgöras i kommunfullmäktige

KS-2015/276

Beslut från kommunstyrelsen § 246 , 2015-12-07
Tjänsteskrivelse 2015-11-09
Motionen

15. Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län

KS-2015/261

Beslut från kommunstyrelsen § 7, 2016-01-18
Tjänsteskrivelse 2015-12-10
Följebrev 2015-04-14
Samordningsförbundets revisionsberättelse 2014
Samordningsförbundets granskningsrapport 2014
Samordningsförbundets årsredovisning 2014

16. Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020

KS-2016/51

Beslut från kommunstyrelsen § 8, 2016-01-18
Tjänsteskrivelse 2016-01-15
Bostadsförsörjningsprogram, förslag

17. Vision Nydal

KS-2015/632

Beslut från kommunstyrelsen § 247, 2015-12-07
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden § 140 2015-10-26
Samhällsutvecklingsnämndens ordförandeförslag 2015-10-26 med karta

18. Avgift för kopior av allmänna handlingar

KS-2015/637

Beslut från kommunstyrelsen § 248, 2015-12-07
Tjänsteskrivelse 2015-11-06

19. Maxtaxa (avgift) för verksamheter i enlighet med socialtjänstlagen, förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

KS-2015/636

Beslut från kommunstyrelsen § 249 , 2015-12-07
Tjänsteskrivelse 2015-11-02

20. Överföring av beviljade investeringsmedel till verksamhetsår 2016

KS-2015/635

Beslut från kommunstyrelsen § 250, 2015-12-07
Tjänsteskrivelse 2015-11-02, rev 2015-12-07

21. Valärenden

22. Anmälan av medborgarförslag

23. Anmälan av motioner

24. Anmälan av interpellationer

  • Senast uppdaterad 24 feb 2016