Till undermeny Karta Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde

  • Tid: onsdag 25 maj 2016, kl 19:00
  • Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Fastställande av dagordning

4. Anmälnings- och informationsärenden

a) Kommunalråden informerar

b) Övriga anmälningsärenden

5. Ledamöternas frågor

Ajournering för allmänhetens frågestund

6. Interpellation från Anneli Löfling (KN.NU) till utbildningsnämndens ordförande om lärarnas hälsa

KS-2016/228

Interpellation

7. Interpellation från Christer Johansson (V) till kommunstyrelsens ordförande om demokratiskt inflytande för medborgare

KS-2016/328

Interpellation
Interpellationssvar

8. Interpellation från Mikael Rye-Danjelsen (KN.NU) till kommunstyrelsens ordförande om utbyggnaden av Knivsta samhälle

KS-2016/349

Interpellation
Interpellationssvar

Beslutsärenden

9. Svar på medborgarförslag 2015:03 om snöröjning i Knivsta kommun

KS-2015/128

Beslut från kommunstyrelsen , § 77, 2016-04-13
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 159, 2015-11-30
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2015-11-09
Beslut från kommunfullmäktige, § 85, 2015-03-18
Medborgarförslaget

10. Svar på medborgarförslag 2015:06 om att göra Gredelbyskolans gård till en lekplats

KS-2015/177

Beslut från kommunstyrelsen, § 78, 2016-04-13
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden § 28, 2016-02-29
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2016-01-26, reviderad av kommunstyrelsen 2016-04-25
Beslut från kommunfullmäktige 2015-03-18, § 81
Medborgarförslaget

11. Svar på medborgarförslag 2015:16 - Mer tid för 15-timmarsbarn i förskolan

KS-2015/465

Beslut från kommunstyrelsen, § 79, 2016-04-13
Beslut från utbildningsnämnden § 9 2016-02-12
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2016-01-26
Beslut från kommunfullmäktige 2015-09-24, § 192
Medborgarförslaget

12. Svar på medborgarförslag 2015:20, om samarbetsavtal med Uppsala kommun om skolskjuts över kommungränsen

KS-2015/648

Beslut från kommunstyrelsen, § 80, 2016-04-13
Beslut från utbildningsnämnden, § 10, 2016-02-12
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2016-01-22
Beslut från kommunfullmäktige, § 236, 2015-11-19
Medborgarförslaget

13. Antagande av delregional utvecklingsplan för Arlandaregionen

KS-2016/206

Beslut från kommunstyrelsen, 76, 2016-04-13
Tjänsteskrivelse 2016-03-14
Delregional utvecklingsplan 2016-03-01, kortversion
Delregional utvecklingsplan, lång version 2016-02-29

14. Riktlinjer och föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun

KS-2016/223

Beslut från kommunstyrelsen, 72, 2016-04-13
Tjänsteskrivelse 2016-03-08
Förslag till riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun
Förslag till föreskrifter om arkivvården i Knivsta kommun

15. Taxa för kommunens planverksamhet

KS-2016/226

Beslut från kommunstyrelsen, § 73, 2016-04-13
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 30, 2016-02-29
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2016-02-17
Förslag på taxa

16. Ändring av taxa för bygg- och miljönämndens verksamheter

KS-2016/197

Beslut från kommunstyrelsen, § 74, 2016-04-13
Beslut från bygg- och miljönämnden § 34, 2016-02-16
Bygg- och miljönämndens tjänsteskrivelse 2016-01-28
Förslag på taxa för bygg- och miljönämndens verksamheter 2016-02-11

17. Revidering av policy för parkeringsövervakning, med avgifter

KS-2016/199

Beslut från kommunstyrelsen, § 75, 2016-04-13
Beslut från bygg- och miljönämnden § 21 2016-02-16
Bygg- och miljönämndens tjänsteskrivelse 2016-01-25
Förslag till policy för parkeringsövervakning, reviderad 2016-02-16, med kartor över Alsike och Knivsta samt Vassunda
Förklaring till policy för parkeringsövervakning

18. Valärenden

19. Anmälan av medborgarförslag

20. Anmälan av motioner

21. Anmälan av interpellationer  • Senast uppdaterad 15 sep 2016