Till undermeny Karta Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde

  • Tid: onsdag 30 november 2016, kl 19:00
  • Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Fastställande av dagordning

4. Anmälnings- och informationsärenden

a) Information från Norrvatten
b) Kommunalråden informerar
c) Övriga anmälningsärenden

5. Ledamöternas frågor

Ajournering för allmänhetens frågestund

6. Interpellationer

Interpellation från Annelie Löfling (KNU) till utbildningsnämndens ordförande om åtgärder för elevers resultat (KS-2016/659)

Interpellation från Christer Johansson (V) till kommunstyrelsens ordförande, om personalrekrytering (KS-2016/708)

Beslutsärenden

7. Svar på medborgarförslag 2015:09, om att införa simskola i förskoleverksamheten

KS-2015/208

Beslut från kommunstyrelsen, § 205, 2016-10-24
Beslut från utbildningsnämnden, § 95 2016-09-06
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2016-08-12
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 90, 2016-05-10
Beslut från kommunfullmäktige, § 111, 2015-04-23
Medborgarförslaget

8. Svar på medborgarförslag 2016:09 – Skräddarbol som turistinformation/café

KS-2016/418

Beslut från kommunstyrelsen, § 206, 2016-10-24
Tjänsteskrivelse 2016-08-29
Beslut från kommunfullmäktige, § 124, 2016-06-15
Medborgarförslaget

9. Revisorernas kommentarer till kommunens delårsbokslut 2016

KS-2016/16

Revisorernas utlåtande över delårsbokslut 2016, november 2016
Granskning av Knivsta delårsrapport, granskningsrapport oktober 2016

10. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2016

KS-2016/16

Beslut från kommunstyrelsen, § 202, 2016-10-24
Tjänsteskrivelse 2016-10-10
Ekonomisk rapport, delårsbokslut per augusti, Knivsta kommun och koncern
Beslut från arbetsutskottet, § 166, 2016-10-10

11. Förnyelse av avtal med Kommuninvest

KS-2016/584

Beslut från kommunstyrelsen, § 203, 2016-10-24
Tjänsteskrivelse 2016-09-27
Skrivelse från Kommuninvest 2016-08-26

12. Begäran från samhällsutvecklingsnämnden om tidigareläggning av investeringsmedel Centralvägen

KS-2016/602

Beslut från kommunstyrelsen, § 204, 2016-10-24
Tjänsteskrivelse 2016-09-27
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden § 95, 2016-08-26
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2016-06-30

13. Ändring av VA-taxa 2017

KS-2016/643

Beslut från kommunstyrelsen, § 201, 2016-10-24
Tjänsteskrivelse 2016-09-26
Bilaga 1, Förslag från Roslagsvatten 2016-07-15 till höjning av taxan
Bilaga 4, Styrelsemötesprotokoll Roslagsvatten 2016-06-08

14. Revidering av reglemente för samverkansnämnden

KS-2016/676

Beslut från kommunstyrelsen, § 208, 2016-10-24
Beslut från samverkansnämnden § 40, 2016-10-03
Samverkansnämndens tjänsteskrivelse 2016-09-16
Förslag på reglemente, oktober 2016

15. Redovisning 2016 av motioner och medborgarförslag som inte har beretts inom ett år

KS-2016/683

Beslut från kommunstyrelsen, § 208, 2016-10-24
Tjänsteskrivelse 2016-10-12
Beslut från arbetsutskottet, § 183, 2016-10-10

16. Avgifter för kulturskolan från och med vårterminen 2017

KS-2016/713

Beslut från kommunstyrelsen, § 197, 2016-10-24
Beslut från utbildningsnämnden, § 123, 2016-10-24
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2016-10-21

17. Gemensam nämnd för kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för Region Uppsala och länets kommuner

KS-2016/739

Beslut från kommunstyrelsen, § 221, 2016-10-24
Skrivelse från landstinget 2016-11-01
Förslag på avtal om gemensam nämnd
Förslag på reglemente för gemensam nämnd

18. Valärenden

19. Anmälan av medborgarförslag

20. Anmälan av motioner

21. Anmälan av interpellationer

 

  • Senast uppdaterad 13 dec 2016