Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsens sammanträde

  • Tid: måndag 19 september 2016, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

Informationsärenden

4. Information om flyktingmottagningen

5. Uppföljning av verkställighet av fattade beslut i budget 2016

Beslutsärenden

6. Svar på motion från Björn-Owe Björk, Per Lindström samt Anna-Karin Lieber (KD) om synliggörande av skatt för kommunens anställda

KS-2015/607

Beslut från arbetsutskottet, § 147, 2016-09-05
Tjänsteskrivelse 2016-07-19
Motionen, inlämnad på kommunfullmäktige 2015-10-20

7. Redovisning av partistöd 2015

KS-2016/466

Beslut från arbetsutskottet, § 148, 2016-09-05
Tjänsteskrivelse 2016-07-26

8. Gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län

KS-2016/551

Tjänsteskrivelse 2016-09-12
Skrivelse 2016-08-01
Förslag till reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län
Förslag till avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd
Förslag till avtal om samverkan om gemensam överförmyndarförvaltning
Förslag till beslutspunkter

9. Ansökan om planbesked för Lagga 4:12

KS-2016/412

Beslut från arbetsutskottet, § 144, 2016-09-05
Ordförandeförslag 2016-08-24
Tjänsteskrivelse 2016-08-22
Ansökan daterad 2016-05-12
Kartbild och utvecklingsförslag, bilaga till ansökan (både original och kompletterad version 2016-06-07)

10. Granskning av personalrekrytering och kompetensförsörjning, revisionsrapport

KS-2016/431

Beslut från arbetsutskottet, § 149, 2016-09-05
Tjänsteskrivelse 2016-08-22
Förslag på yttrande, 2016-08-22
Missiv 2016-06-07
Rapport från Pwc, maj 2016

11. Aktiv personalpolitik 2017, finansiering

KS-2016/566

Beslut från arbetsutskottet, § 150, 2016-09-05
Tjänsteskrivelse 2016-08-15

12. Ansökan om markanvisning till Turako AB för utveckling av förskola på del av Gredelby 1:3

KS-2016/202

Beslut från arbetsutskottet, § 151, 2016-09-05
Tjänsteskrivelse 2016-09-02
Ansökan 2016-02-26
Karta 2015-06-30

13. Ansökan om markanvisning Gredelby 1:3, Framtidens Fastighetsbolag AB

KS-2015/528

Beslut från arbetsutskottet, § 152, 2016-09-05
Tjänsteskrivelse 2016-09-02
Karta 2016-09-02
Ansökan

14. Utökad investeringsram för anpassning av lokaler

KS-2016/583

Beslut från arbetsutskottet, § 153, 2016-09-05
Tjänsteskrivelse 2016-09-05

15. Svar på remiss: Regional utvecklingsstrategi (RUS) 2017–2020 för Uppsala län

KS-2016/376

Beslut från arbetsutskottet, § 154, 2016-09-05
Tjänsteskrivelse 2016-08-29
Förslag på yttrande 2016-09-05
Remissen, version 2016
Remissbilaga med åtaganden
Målbilaga 2016-05-12

16. Svar på remiss: Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

KS-2016/598

Tjänsteskrivelse 2016-09-13
Förslag på yttrande 2016-09-13
Arlandakommunernas gemensamma yttrande 2016-09-12
Beslut från arbetsutskottet, § 155, 2016-09-05
Tjänsteskrivelse 2016-08-29
Förslag på yttrande 2016-08-29
Samrådsförslag RUFS 2050
Konsekvensbeskrivning, bilaga samrådsförslag RUFS 2050

17. Deltagande i innovationsgrupp för projekt Sockenmagasinet

KS-2016/596

Tjänsteskrivelse 2016-09-05
Beskrivning av projektidé 2016-06-13

18. Överklagande till förvaltningsrätten i mål nr 3741-16 (211-3197-2016), kameraövervakning i Knivsta kommunhus

KS-2016/549

Tjänsteskrivelse 2016-09-07

19. Begäran om investeringsmedel för kommungemensam plattform

KS-2016/591

Tjänsteskrivelse 2016-09-06
Beslut från samverkansnämnden, § 32, 2016-08-18
Samverkansnämndens tjänsteskrivelse 2016-06-21

Stående informationsärenden

18. Information från utskotten och nämnderna

19. Allmän information

20. Övriga anmälningsärenden och delegationsbeslut

 

  • Senast uppdaterad 26 sep 2016