Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsens sammanträde

  • Tid: tisdag 06 december 2016, kl 13:15
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop
2. Justering
3. Godkännande av dagordning

 

Informationsärenden

4. Information om flyktingmottagningen
5. Information om utvärdering av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna
6. Uppföljning av övning och utvärdering inom krisberedskap

KS-2016/732

7. Skrivelse angående integration och bostadsfrågan från Centerpartiet, muntlig återkoppling

KS-2016/660

Ärenden som bereds till fullmäktige

8. Anslutning av Knivstas allmänna avloppshantering till Käppalaförbundet

KS-2016/768

Beslut från arbetsutskottet, § 197, 2016-11-21
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 125, 2016-11-07
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2016-10-12
Signerat tjänsteutlåtande från Roslagsvatten
Förstudie Knivstas framtida avloppshantering, från Roslagsvatten

9. Överföring av beviljade investeringsmedel till verksamhetsår 2017

KS-2016/752

Beslut från arbetsutskottet, § 206, 2016-11-21
Tjänsteskrivelse 2016-11-08

10. Godkännande av upplåning och kommunal borgen Brandkåren Attunda

KS-2016/761

Beslut från arbetsutskottet, § 207, 2016-11-21
Tjänsteskrivelse 2016-11-08

Kommunstyrelsens egna beslutsärenden

11. Verksamhetsplan och internbudget för kommunstyrelsen 2017

KS-2016/13

Beslut från arbetsutskottet, § 208, 2016-11-21
Tjänsteskrivelse 2016-11-08
Verksamhetsplan 2017

12. Ansökan av medel ur posten Aktiv personalpolitik 2017

KS-2016/756

Beslut från arbetsutskottet, § 200, 2016-11-21
Tjänsteskrivelse 2016-11-07

13. Begäran om medel för prognosticerat underskott i samverkansnämnden

KS-2016/677

Beslut från arbetsutskottet, § 209, 2016-11-21
Tjänsteskrivelse 2016-11-04
Beslut från samverkansnämnden, § 39, 2016-10-03
Samverkansnämndens tjänsteskrivelse 2016-09-20

14. Attestansvar för internkontroll av ekonomiska transaktioner 2017

KS-2016/751

Beslut från arbetsutskottet, § 210, 2016-11-21
Tjänsteskrivelse 2016-11-17
Lista på attestanter 2017

15. Ansökan om planbesked för Särsta 12:1, Solterassen

KS-2016/569

Ordförandeförslag 2016-11-22
Beslut från arbetsutskottet, § 192, 2016-11-21
Tjänsteskrivelse 2016-11-01
Ansökan om planbesked 2016-08-10, med bilaga – beskrivning och karta
Gällande detaljplan 1995-09-12, planbeskrivning och genomförandebeskrivning
Gällande plankarta 1995-09-12

16. Nedprioritering av planarbeten

KS-2016/766

Beslut från arbetsutskottet, § 196, 2016-11-21
Tjänsteskrivelse 2016-11-11

17. Startbeslut Kölängens förskola

KS-2016/688

Tjänsteskrivelse 2016-11-24
Nyckeltal kostnader förskoleplatser 2016, sammanställning
Beslut från arbetsutskottet, § 198, 2016-11-21

18. Lokalförsörjningsplan förskola och skola 2016-2025

KS-2016/714

Beslut från arbetsutskottet, § 199, 2016-11-21
Ordförandeförslag 2016-11-11
Beslut från utbildningsnämnden, § 111, 2016-10-04
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2016-09-29
Lokalförsörjningsplan Knivsta – förskolor
Lokalförsörjningsplan Knivsta – skolor

19. Försäljning av del av Gredelby 7:72 till Boklok Mark och Exploatering AB (etapp 5)

KS-2016/786

Beslut från arbetsutskottet, § 201, 2016-11-21
Tjänsteskrivelse 2016-11-17
Förslag på köpeavtal, med kartbilaga

20. Markanvisning för fastighet Ängby 2:1, Särsta 3:380 m.fl. Rosendal fastigheter AB/ Holding 1, revidering

KS-2015/544

Beslut från arbetsutskottet, § 202 , 2016-11-21
Tjänsteskrivelse 2016-11-17
Karta över ny avgränsning, november 2016
Skrivelse 2016-10-18

21. Markanvisning Ängby 2:1 m fl, Univercity AB, revidering

KS-2015/704

Beslut från arbetsutskottet, § 203, 2016-11-21
Tjänsteskrivelse 2016-11-17

22. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

KS-2016/640

Beslut från arbetsutskottet, § 211, 2016-11-21
Beslut från kommunstyrelsen, § 217, 2016-10-24
Tjänsteskrivelse 2016-09-16
Förslag på reviderad delegationsordning 2016-09-16

23. Svar på medborgarförslag 2016:05 - Avslå kommunstyrelsens beslut § 30/2016 om Särsta 3:1 park- och fritidsområde

KS-2016/209

Beslut från arbetsutskottet, § 212, 2016-11-21
Tjänsteskrivelse 2016-11-11
Beslut från kommunfullmäktige, § 51, 2016-03-09
Medborgarförslaget

24. Gemensamt yttrande från Arlandaregionen - Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029 Stockholms län, prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning

KS-2016/784

Tjänsteskrivelse 2016-11-17 rev 2016-11-24
Beslut från arbetsutskottet, § 214, 2016-11-21
Tillägg till yttrande, Knivsta kommun, 2016-11-24
Arlandakommunernas gemensamma yttrande

25. Begäran om planuppdrag, Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, rättelse av tidigare beslut

KS-2016/667

Beslut från arbetsutskottet, § 213, 2016-11-21
Felaktigt justerat beslut från kommunstyrelsen, § 214, 2016-10-24
Tjänsteskrivelse 2016-09-23

Stående informationsärenden

26. Information från utskotten och nämnderna
27. Allmän information
28. Anmälan av delegationsbeslut
29. Anmälningsärenden

 

  • Senast uppdaterad 16 dec 2016