Till undermeny Karta Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde

  • Tid: onsdag 08 mars 2017, kl 18:00
  • Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning


1. Upprop
2. Justering
3. Fastställande av dagordning


4. Anmälnings- och informationsärenden

a) Kommunalråden informerar
b) Övriga anmälningsärenden


5. Ledamöternas frågor

KS-2017/81

Ajournering för allmänhetens frågestund

6. Interpellationer

KS-2017/80

a) Interpellation 2017-01-19 från Claes Litsner (S) till utbildningsnämndens ordförande om Lagga skola

Interpellation 2017-01-19

Beslutsärenden

7. Mål och budget 2017 – revidering

KS-2016/70

Beslut från kommunstyrelsen, § 8, 2017-01-30
Tjänsteskrivelse 2016-12-30

8. Gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län, hemställan från Enköpings kommun

KS-2016/888

Beslut från kommunstyrelsen, § 6, 2017-01-30
Skrivelse från Överförmyndarnämnden 2016-12-19
Förslag på nytt avtal om gemensam överförmyndarnämnd
Förslag på nytt avtal om gemensam överförmyndarförvaltning
Förslag på nytt reglemente för gemensam överförmyndarnämnd
Förslag på beslutssatser

9. Antagande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala län

KS-2016/833

Beslut från kommunstyrelsen, § 7, 2017-01-30
Tjänsteskrivelse 2016-12-06
Följebrev 2016-11-25
Textförslag 2016-11-25

10. Hemställan om höjning av borgenstak för Kommunfastigheter i Knivsta AB

KS-2016/813

Beslut från kommunstyrelsen, § 10, 2017-01-30
Tjänsteskrivelse 2016-11-28
Skrivelse 2016-11-10

11. Ansökan om kommunal borgen 2016 Knivstavatten AB

KS-2016/763

Beslut från kommunstyrelsen, § 11, 2017-01-30
Tjänsteskrivelse 2016-11-25
Skrivelse från Knivstavatten, inkommen 2016-11-09
Styrelsemötesprotokoll Knivstavatten 2016-10-04
Knivstavattens budget och verksamhetsplan 2016-2017

12. Höjning av parkeringsavgifter, pendlarparkeringar

KS-2016/912

Beslut från kommunstyrelsen, § 12, 2017-01-30
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 143 2016-12-12
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2016-11-24

13. Kommunfullmäktiges program för uppföljning av utförare 2015-2018

KS-2016/917

Beslut från kommunstyrelsen, § 13, 2017-01-30
Tjänsteskrivelse 2016-12-30
Rutin för framtagande av uppföljningsplan
Program för uppföljning av utförare 2015-2018

14. Valärenden
15. Anmälan av medborgarförslag
16. Anmälan av motioner
17. Anmälan av interpellationer


  • Senast uppdaterad 29 maj 2018