Till undermeny Karta Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde

  • Tid: onsdag 26 april 2017, kl 18:00
  • Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning


1. Upprop
2. Justering
3. Fastställande av dagordning
4. Anmälnings- och informationsärenden
a) Information från Arlandaregionen
b) Kommunalråden informerar
c) Övriga anmälningsärenden

5. Ledamöternas frågor (KS-2017/81)


Ajournering för allmänhetens frågestund


6. Interpellationer (KS-2017/80)


Interpellation från Rolf Samuelsson (MP) till Klas Bergström (M) om arbetsmiljön på förvaltningen
Interpellation från Anders Grönvall (S) till samhällsutvecklingsnämndens ordförande om politisk styrning av Knivstas utveckling

Beslutsärenden


7. Svar på medborgarförslag 2016:02 om konstsnö på elljusspåret (KS-2016/154)


Beslut från kommunstyrelsen, § 36, 2017-03-27
Tjänsteskrivelse 2017-02-23
Beslut från kommunfullmäktige, § 48, 2016-03-09
Medborgarförslaget

8. Svar på motion 2015:06 från Christer Johansson (V) och Sara Antell (MP) - Gör Gredelby hagar och Trunsta träsk till naturreservat (KS-2015/512)


Beslut från kommunstyrelsen, § 33, 2017-03-27
Tjänsteskrivelse 2017-02-28
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 126, 2016-08-15
Motion, 2015-09-10

9. Svar på motion 2016:09 från Gunnar Larsson (SD) om hantering av markanvisningar (KS-2016/414)


Beslut från kommunstyrelsen, § 34, 2017-03-27
Tjänsteskrivelse 2017-02-28
Motionen 2016-05-31

10. Svar på motion 2016:10 från Britta Lästh (KNU) – Inför ”Grön rutt” i Knivsta kommun (KS-2016/464)


Beslut från kommunstyrelsen, § 35, 2017-03-27
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden § 13, 2017-02-06
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2016-12-28
Motionen

11. Revisionsberättelse samt revisionsrapport, granskning av årsredovisning för år 2016


Revisionsberättelse 2016, 2017-04-11
Revisorernas redogörelse för år 2016, 2017-04-11
Granskning av årsredovisning 2016, rapport april 2017
Revisionsberättelser för kommunala bolagen 2017-04-11
Årsredovisningar 2016 från Kommunfastigheter i Knivsta AB, Alsike Fastighets AB, Knivstabostäder AB
Granskningsrapport personalrekrytering och kompetensförsörjning, med missiv, maj 2016
Granskningsrapport exploateringsprocessen, med missiv, november 2016
Granskningsrapport ekonomistyrningsprocessen, med missiv, december 2016
Granskningsrapport från Uppsala kommun, Granskning av överförmyndarnämnden, december 2016

12. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2016 (KS-2017/15)


Beslut från kommunstyrelsen, § 39, 2017-03-27
Rapport, årsbokslut för Knivsta kommun 2016

13. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna


Revisionsberättelse 2016 (se handling under ärende 11)

14. Höjning av taxor för Hälsohuset, bad och gym (KS-2017/163)


Beslut från kommunstyrelsen, § 37, 2017-03-27
Tjänsteskrivelse 2017-02-23, rev 2017-03-17
Beslut från arbetsutskottet, § 32, 2017-03-13

15. Tillsättande av kommunfullmäktigeberedning för revidering av ersättningsreglementet inför mandatperioden 2018-2022 (KS-2017/192)


Beslut från kommunstyrelsen, § 38, 2017-03-27

16. Valärenden
17. Anmälan av medborgarförslag
18. Anmälan av motioner
19. Anmälan av interpellationer


  • Senast uppdaterad 29 maj 2018