Till undermeny Karta Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde

  • Tid: onsdag 13 december 2017, kl 18:00
  • Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

 Dagordning

 

1. Upprop

2. Justering

3. Fastställande av dagordning

Beslutsärenden

4. Dagvattenstrategi för Knivsta kommun

KS-2017/821

Ärendet behandlas av kommunstyrelsen 2017-12-11 med omedelbar justering.
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 110, 2017-12-04
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2017-11-23
Dagvattenstrategi, förslag från samhällsutvecklingsnämnden

5. Översiktsplan för Knivsta kommun

KS-2017/820

Ärendet behandlas av kommunstyrelsen 2017-12-11 med omedelbar justering.
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 111, 2017-12-04
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2017-11-08
Översiktsplan, del 1 och 2
Översiktsplan, del 3, Miljökonsekvensbeskrivning 2017-11-27
Översiktsplan, del 4, Utställningsutlåtande 2017-11-27
VA-plan, antagen av samhällsutvecklingsnämnden 2017-03-20
Grönstrukturplan, antagen av samhällsutvecklingsnämnden 2016-11-07

6. Avtal om större samlade exploateringar i Alsike och Nydal (Nya städer)

KS-2017/782

Beslut från kommunstyrelsen, § 200, 2017-11-27, med röstförklaring från MP, särskilt yttrande från L och skriftligt yrkande från KD
PM 2017-11-22
Förslag på avtal

7. Detaljplan Margarethahemmet

KS-2017/763

Beslut från kommunstyrelsen, § 205, 2017-11-27, med röstförklaring från MP
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 107, 2017-11-09
Tjänsteskrivelse 2017-11-03
Plankarta 2017-11-03
Planbeskrivning 2017-11-03
Granskningsutlåtande 2017-11-03

  • Senast uppdaterad 29 maj 2018