Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsens sammanträde

  • Tid: måndag 30 januari 2017, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop
2. Justering
3. Godkännande av dagordning

Informationsärenden

4. Information om flyktingmottagningen
5. Information från bygg- och miljönämnden
6. Handlingsplan för att genomföra kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2017

KS-2016/13

PM 2016-12-20

Ärenden till kommunfullmäktige 

7. Mål och budget 2017 – revidering

KS-2016/70

Beslut från arbetsutskottet, § 5, 2017-01-16
Tjänsteskrivelse 2016-12-30

8. Gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län, hemställan från Enköpings kommun

KS-2016/888

Beslut från arbetsutskottet, § 6, 2017-01-16
Skrivelse från Överförmyndarnämnden 2016-12-19
Förslag på nytt avtal om gemensam överförmyndarnämnd
Förslag på nytt avtal om gemensam överförmyndarförvaltning
Förslag på nytt reglemente för gemensam överförmyndarnämnd
Förslag på beslutssatser

9. Antagande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala län

KS-2016/833

Beslut från arbetsutskottet, § 7, 2017-01-16
Tjänsteskrivelse 2016-12-06
Följebrev 2016-11-25
Textförslag 2016-11-25

10. Hemställan om höjning av borgenstak för Kommunfastigheter i Knivsta AB

KS-2016/813

Beslut från arbetsutskottet, § 8, 2017-01-16
Tjänsteskrivelse 2016-11-28
Skrivelse 2016-11-10

11. Ansökan om kommunal borgen 2016 Knivstavatten AB

KS-2016/763

Beslut från arbetsutskottet, § 9, 2017-01-16
Tjänsteskrivelse 2016-11-25
Skrivelse från Knivstavatten, inkommen 2016-11-09
Styrelsemötesprotokoll Knivstavatten 2016-10-04
Knivstavattens budget och verksamhetsplan 2016-2017

12. Höjning av parkeringsavgifter, pendlarparkeringar

KS-2016/912

Beslut från arbetsutskottet, § 10, 2017-01-16
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 143 2016-12-12
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2016-11-24

13. Kommunfullmäktiges program för uppföljning av utförare 2015-2018

KS-2016/917

Beslut från arbetsutskottet, § 11, 2017-01-16
Tjänsteskrivelse 2016-12-30
Rutin för framtagande av uppföljningsplan
Program för uppföljning av utförare 2015-2018

Kommunstyrelsens egna beslutsärenden

14. Sporthall/idrotts- och aktivitetshus Alsike Nord med lokaler för bibliotek, kulturskolan och ungdomsverksamheten

KS-2016/880

Beslut från arbetsutskottet, § 12, 2017-01-16
Tjänsteskrivelse 2016-12-19
Presentation med skissförslag 2016-12-06

15. Firmatecknare för Knivsta kommun 2015-2018

KS-2016/871

Beslut från arbetsutskottet, § 13, 2017-01-16
Tjänsteskrivelse 2016-12-15

16. Internkontrollplan för kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2017

KS-2016/645

Beslut från arbetsutskottet, § 14, 2017-01-16
Tjänsteskrivelse 2016-11-16
Förslag på internkontrollplan

17. Revidering av barnchecklista

KS-2016/815

Beslut från arbetsutskottet, § 15, 2017-01-16
Tjänsteskrivelse 2016-12-12
Anvisningar till barnchecklista 2016-12-12
Reviderad barnchecklista 2016-12-12

18. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, lotterilagen

KS-2016/915

Beslut från arbetsutskottet, § 16, 2017-01-16
Tjänsteskrivelse 2016-12-09
Förslag, 2016-12-09

19. Fråga från Kristdemokraterna om uthyrning av torpet Skräddarbol

KS-2016/741

Beslut från arbetsutskottet, § 17, 2017-01-16
Tjänsteskrivelse 2016-12-09
Besiktningsrapport 2016-11-11

20. Knivsta kommuns kommunarkiv

KS-2016/852

Beslut från arbetsutskottet, § 18, 2017-01-16
Tjänsteskrivelse 2016-12-09
Skrivelse/brev 2016-12-09

21. Placering av fotbollsplaner i Knivsta tätort

KS-2016/918

Beslut från arbetsutskottet, § 19, 2017-01-16
Tjänsteskrivelse 2016-12-30

22. Inriktningsbeslut för mål och ekonomiska ramar 2018-2021 för den fortsatta budgetdialogen

KS-2017/45

Beslut från arbetsutskottet, § 20, 2017-01-16

23. Arrendeavtal mellan Knivsta kommun och Svenska UMTS Nät AB avseende Ängby 1:1

KS-2016/881

Beslut från arbetsutskottet, § 21, 2017-01-16
Tjänsteskrivelse 2017-01-13
Överenskommelse december 2016

24. Förlängning av överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län till och med 2017-12-31

KS-2017/70

Tjänsteskrivelse 2017-01-18
Överenskommelse från 2012

Stående informationsärenden

25. Information från utskotten och nämnderna

26. Allmän information

27. Anmälan av delegationsbeslut

28. Anmälningsärenden

  • Senast uppdaterad 13 feb 2017