Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsens sammanträde

  • Tid: måndag 27 november 2017, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning


1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning


4. Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029


KS-2017/

Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 100, 2017-11-06
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2017-10-13
Förslag på yttrande 2017-11-07
Missiv 2017-08-31
Länk till planen i sin helhet: www.trafikverket.se/nationellplan

5. Avtal om större samlade exploateringar i Alsike och Nydal (Nya städer)

KS-2017/782

PM 2017-11-22
Förslag på avtal


6. Gemensamt yttrande Arlandaregionen – Nationell plan för transportsystemet 2018-2029


KS-2017/ 743

Tjänsteskrivelse 2017-11-10
Förslag på gemensamt yttrande

7. Gemensamt yttrande Arlandaregionen – Länsplan i AB-län för perioden 2018-2029


KS-2017/ 742

Tjänsteskrivelse 2017-11-13
Förslag på gemensamt yttrande

8. Yttrande över remiss: gemensam nämnd för kunskapsstyrning, justering av avtal och reglemente


KS-2017/616

Tjänsteskrivelse 2017-11-07
Förslag på yttrande
Tjänsteutlåtande 2017-09-25 från Region Uppsala
Beslut från Gemensam nämnd för kunskapsstyrning 2017-05-19, § 37
Förslag på reviderat avtal


9. Detaljplan Margarethahemmet


KS-2017/763

Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 107, 2017-11-09, med röstförklaring från MP
Tjänsteskrivelse 2017-11-03
Plankarta 2017-11-03
Planbeskrivning 2017-11-03
Granskningsutlåtande 2017-11-03
Lista över övriga handlingar av intresse i ärendet 2017-11-10
Samlad fil med granskningsyttranden (ej publicerad på hemsidan)

10. Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan Margarethahemmet


KS-2017/716

Tjänsteskrivelse 2017-11-13
Förslag på exploateringsöverenskommelse (ej undertecknad)
Plankarta 2017-10-06
Bild på byggmassor
Kalkyl för genomförande 2017-10-31
Dagvattenutredning 2016-03-20

  • Senast uppdaterad 30 nov 2017