Till undermeny Karta Kontakt

Rådet för funktionshindersfrågor

  • Tid: onsdag 14 november 2018, kl 10:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Linnéa Helén, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: (ej publicerat)

Dagordning

 

Gemensam information tillsammans med KPR

1. Information om närvårdsstrategi

Ida Gråhed

2. Information till kommunens invånare
Vilka regler/rutiner finns för att nå ut med information om allmänna funktionshinders-åtgärder till kommunens invånare - exempelvis om den nya tillgängliga bryggan vid Särstabadet?
Carina Nordlander

3. Information om Centrum för Idrott och Kultur (CIK)
hur gör råden för att boka en tid för visning av lokalerna?
Carina Nordlander

4. Krishantering – hur säkerställer kommunen att personer med funktionsnedsättning får information vid eventuell kris?
Har kommunens nya beredskaps- och säkerhetssamordnare hunnit arbeta något med denna fråga?
Maria Lindbäck

5. Ansvarsområden inom arbetet med krisberedskap
Vilka planer finns på att utöka antalet skyddsrum i kommunen? Och vilka planer finns gällande kravet att skyddsrummen måste göras tillgängliga för personer som använder rullstol/rollator/kryckor?
Maria Lindbäck

6. Syn- och hörselombud
Vilka åtgärder har kommunen planerat för att tillgodose behovet av syn- och hörselombud, när det inte är aktuellt att inrätta en sådan tjänst?
Mats Elgström Ståhl

7. Utvärdering av Äldredagen, samt bidrag för utgifterna
Klas Bergström och Peter Evansson

8. Sammanträdestider för Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor 2019
Anita Karlsson


Öppnande, dagordning och minnesanteckningar från föregående möte

Uppföljning av tidigare behandlad fråga

1. Trygg Hemgång

Personer som skrivs ut från sjukhus, men är för sjuka för att kunna klara sig själva och för friska för att bo på t.ex. korttidsboende, kan numera få s.k. Trygg Hemgång, under hemtjänstens ansvarsområde. Hur tänker kommunen klara Trygg Hemgång utan kompetent sjukvårdspersonal? Frågan var uppe på förra mötet med RFH och Mats skulle prata med aktuell chef och undersöka förhållandena i frågan.
Mats Elgström Ståhl


Inkomna frågor från HSO

2. Tillgänglighet till fågeltornet i Gredelby hagar

Ej tillgängligt från handikapparkeringen ut till tornet, vägen dit är svårframkomlig
Ann-Catrin Thor


3. Övriga frågor

4. Aktuellt i Knivsta kommun

5. Ekonomi

  • Senast uppdaterad 13 nov 2018