Till undermeny Karta Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde

  • Tid: onsdag 24 januari 2018, kl 18:00
  • Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning


1. Upprop

2. Justering

3. Fastställande av dagordning

4. Anmälnings- och informationsärenden

a) Information från Polisen
b) Kommunalråden informerar
c) Anmälda beslut och skrivelser


5. Ledamöternas frågor


Beslutsärenden

 
6. Medborgarförslag 2015:07 om att omvandla Gredelbyskolan till ett centrum för kultur och fritid

KS-2015/183

Beslut från kommunstyrelsen, § 221, 2017-12-11
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 103, 2017-10-06
Tjänsteskrivelse 2017-10-24
Beslut från kommunfullmäktige, § 82, 2015-03-18
Medborgarförslaget

7. Medborgarförslag 2016:08 - Bilda fiskevårdsområde i sjön Valloxen

KS-2016/392

Beslut från kommunstyrelsen, § 222, 2017-12-11
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 87, 2017-10-06
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2017-09-25
Beslut från kommunfullmäktige, § 100, 2016-05-25
Medborgarförslaget

8. Medborgarförslag 2016:13 om skateboardpark i Alsike

KS-2016/710

Beslut från kommunstyrelsen, § 223, 2017-12-11
Tjänsteskrivelse 2017-11-13
Beslut från kommunfullmäktige, § 173, 2016-10-26
Medborgarförslaget

9. Motion 2016:04 från Kenneth Gunnar (KNU) - Initiera samverkan för att skapa skyddszoner för Mälarens strandområde

KS-2016/215

Beslut från kommunstyrelsen, § 224, 2017-12-11
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 104, 2017-11-06
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2017-10-13
Karta över Ekolns stränder
Karta naturvårdsinventering Vassunda socken 1996
Beslut från kommunfullmäktige, § 52, 2016-03-09
Motionen

10. Motion 2016:08 från Kenneth Gunnar (KNU) - Fullborda Lunsenreservatet

KS-2016/351

Beslut från kommunstyrelsen, § 225, 2017-12-11
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 105, 2017-11-06
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2017-10-12
Karta över Lunsenområdet
Beslut från kommunfullmäktige, § 77, 2016-04-27
Motionen

11. Hemställan från Knivstabostäder AB, godkännande av derivathandel i form av ränteswappar

KS-2017/658

Beslut från kommunstyrelsen, § 218, 2017-12-11
Tjänsteskrivelse 2017-11-13
Hemställan 2017-10-16
Protokoll från Knivstabostäder, 2017-06-01
Förslag på reviderad finanspolicy 2017-06-01

12. Hemställan från Kommunfastigheter i Knivsta AB, godkännande av derivathandel i form av ränteswappar

KS-2017/657

Beslut från kommunstyrelsen, § 219, 2017-12-11
Tjänsteskrivelse 2017-11-13
Hemställan 2017-10-16
Protokoll från Kommunfastigheter, 2017-05-31
Förslag på reviderad finanspolicy, 2017-05-22

13. Överföring av beviljade investeringsmedel till verksamhetsår 2018

KS-2017/775

Beslut från kommunstyrelsen, § 220, 2017-12-11
Tjänsteskrivelse 2017-11-20

14. Avgift för dödsboanmälan

KS-2017/718

Beslut från kommunstyrelsen, § 209, 2017-12-11
Beslut från socialnämnden, § 303, 2017-10-05
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2017-09-19

15. Valärenden

16. Anmälan av medborgarförslag

17. Anmälan av motioner

18. Anmälan av interpellationer

  • Senast uppdaterad 29 maj 2018