Till undermeny Karta Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde

  • Tid: onsdag 07 mars 2018, kl 18:00
  • Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Fastställande av dagordning

4. Anmälnings- och informationsärenden

a) Våldsbejakande extremism—hinder och möjligheter

Information/föredrag av Anna Carlstedt, forskare och f.d. nationell samordnare.

b) Kommunalråden informerar
c) Anmälda beslut och skrivelser

5. Ledamöternas frågor

6. Interpellation från Claes Litsner (S) till utbildningsnämndens ordförande - Minskning av barngrupperna i förskolan


KS-2018/74

Interpellation

Beslutsärenden

7. Återrapport initiativ till praktikplatser för nyanlända


KS-2017/879

Beslut från kommunstyrelsen, § 14, 2018-01-29
Tjänsteskrivelse 2017-12-21
Rapport, december 2017

8. Begäran om medel för ensamkommande 2017


KS-2017/185

Beslut från kommunstyrelsen, § 7, 2018-01-29
Tjänsteskrivelse 2018-01-04
Beslut från kommunfullmäktige, § 116, 2017-09-27, återremiss

9. Begäran om bokslutsreglering för delegerad hälso- och sjukvård


KS-2017/307

Beslut från kommunstyrelsen, § 8, 2018-01-29
Tjänsteskrivelse 2018-01-04
Beslut från kommunfullmäktige, § 121, 2017-09-27, återremiss

10. Svar på medborgarförslag 2016:01 – Bygg en linbana mellan Knivsta station och Alsike Nord


KS-2016/101

Beslut från kommunstyrelsen, § 9, 2018-01-29
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 115, 2017-12-04
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2017-11-20
Beslut från kommunfullmäktige, § 24, 2016-02-10
Medborgarförslaget

11. Svar på medborgarförslag 2017:01 - Bygg ett centralt parkeringshus väster om järnvägen


KS-2017/101

Beslut från kommunstyrelsen, § 10, 2018-01-29
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 116, 2017-12-04
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2017-11-20
Medborgarförslaget

12. Svar på medborgarförslag 2017:02 – Bygg en vänthall för buss- och tågpendlare


KS-2017/102

Beslut från kommunstyrelsen, § 11, 2018-01-29
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 117, 2017-12-04
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2017-11-20
Medborgarförslaget

13. Svar på motion 2016:12 från Kerstin Umegård (MP) och Rolf Samuelsson (MP) - Förstärk arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor i Knivsta kommun


KS-2016/644

Beslut från kommunstyrelsen, § 12, 2018-01-29
Tjänsteskrivelse 2017-11-28
Motionen

14. Motion 2017:06 från Kerstin Umegård (MP) och Anne-Marie Morhed (L) – Anta en uppförandekod för förtroendevalda i Knivsta kommun


KS-2017/384

Beslut från kommunstyrelsen, § 29, 2018-01-29
Uppförandekod, underskriven 2018-01-24
Motionen

15. Riktlinjer exploateringsavtal, Knivsta Kommun


KS-2017/704

Beslut från kommunstyrelsen, § 15, 2018-01-29
Tjänsteskrivelse 2017-12-20
Förslag på riktlinjer

16. Valärenden

17. Anmälan av medborgarförslag

18. Anmälan av motioner

19. Anmälan av interpellationer

  • Senast uppdaterad 29 maj 2018