Till undermeny Karta Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde

  • Tid: onsdag 18 april 2018, kl 18:00
  • Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Fastställande av dagordning

4. Anmälnings- och informationsärenden

 
a) Föredrag från Årets Knivstabo 2017, Christer Eriksson

b) Kommunalråden informerar

c) Svar på revisionsrapport – Granskning av ekonomistyrningen, långsiktig finansiell planering

KS-2018/75
Beslut från kommunstyrelsen, § 41, 2018-03-19
Tjänsteskrivelse 2018-02-23
Missiv 2018-01-16
Granskningsrapport november 2017 – Långsiktig finansiell planering

d) Svar på revisionsrapport – Granskning av IT- och informationssäkerhet inom samverkansnämnden

KS-2017/711

Beslut från kommunstyrelsen, § 42, 2018-03-19
Tjänsteskrivelse 2018-03-10
Beslut från samverkansnämnden, § 9, 2018-02-28
Samverkansnämndens tjänsteskrivelse 2018-02-01
Yttrande del 1 2018-02-05
Yttrande del 2 2018-02-01
PM från Heby kommun, 2018-01-26
Revisionsrapport 2017-10-10 samt missiv/följebrev 2017-10-25

e) Anmälan av revisionsrapport – Granskning av lönehanteringen i den gemensamma lönenämnden

KS-2018/

Missiv 2018-04-03
Revisionsrapport från PWC, mars 2018

f) Anmälda beslut och skrivelser


5. Ledamöternas frågor

Beslutsärenden


6. Medborgarförslag 2017:06- gör om Sågverkstorget till en stor välutrustad lekpark

KS-2017/608

Beslut från kommunstyrelsen, § 39, 2018-03-19
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 18, 2018-02-05
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-01-09
Medborgarförslaget

7. Revisionsberättelse samt revisionsrapport, granskning av årsredovisning för år 2017

Revisionsberättelse 2018-04-12
Revisorernas redogörelse för år 2017 2018-04-12
Lekmannarapporter för de kommunala bolagen 2018-04-10
Granskning av årsredovisning 2017, april 2018 – rapport

Nedanstående handlingar har publicerats enbart på kommunens hemsida:

Årsredovisning Knivstabostäder 2017, Årsredovisning Kommunfastigheter i Knivsta AB 2017 samt Årsredovisning Alsike Fastigheter 2017

Överförmyndarnämndens sammanställda analys årsredovisning 2017 och granskning av bokslut 2017, överförmyndarnämnden

Årsredovisning 2017 Brandkåren Attunda, med granskningsrapport från PWC mars 2017, revisionsberättelse 2017 daterad 2018-03-23 samt revisorernas redogörelse för år 2017 (odaterad), Granskning av hantering av skyddsobjekt - rapport december 2017 och skrivelse 2017-12-15, samt Utlåtande avseende delårsrapport 2017, daterad 2017-10-20

Årsredovisning 2017 Knivstavatten, samt revisionsberättelse 2018-03-19 och lekmannarevisors granskningsrapport 2018-03-19

Årsredovisning och koncernredovisning 2017 Roslagsvatten, samt revisionsberättelse 2018-03-19 och lekmannarevisors granskningsrapport 2018-03-19

Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet Uppsala län samt revisionsberättelse 2018-04-06 och granskningsrapport 2017


8. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2017
KS-2018/15

Beslut från kommunstyrelsen, § 37, 2018-03-19
Tjänsteskrivelse 2018-03-14
Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2017 för Knivsta kommunkoncern, rapport

9. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna

 

Revisionsberättelse 2017 daterad 2018-04-12
Brandkåren Attunda, revisionsberättelse för år 2017 daterad 2018-03-23
Samordningsförbundet i Uppsala län, revisionsberättelse för år 2017 daterad 2018-04-06

10. Motion 2017:04 från Malin Tollbom (V) - Försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag

KS-2017/280

Beslut från kommunstyrelsen, § 40, 2018-03-19
Tjänsteskrivelse 2018-01-24
Motion inkommen 2017-04-06

11. Ombudgetering av medel för flyktingsamordning från kommunstyrelsen till socialnämnden

KS-2018/81

Beslut från kommunstyrelsen, § 38, 2018-03-19
Tjänsteskrivelse 2018-01-22

12. Valärenden


Valberedningens förslag delas ut på sammanträdet.

13. Anmälan av medborgarförslag

14. Anmälan av motioner

15. Anmälan av interpellationer

  • Senast uppdaterad 30 maj 2018