Till undermeny Karta Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde

  • Tid: onsdag 30 maj 2018, kl 18:00
  • Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning1. Upprop

2. Justering

3. Fastställande av dagordning

4. Anmälnings- och informationsärenden

a) Information om besöksnäringen
b) Information om GDPR för förtroendevalda
c) Kommunalråden informerar
d) Anmälda beslut och skrivelser


- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden § 62, 2018-04-16, Svar på medborgarförslag 2018:01 - Inför kopplingstvång för hundar i Gredelby hagar
- Beslut från socialnämnden § 128, 2018-04-26, Svar på medborgarförslag 2018:02 om att Lyckträffens lokaler bör utökas
- Beslut från Tierps kommunfullmäktige, § 45, 2018-04-10, Revisionsberättelse avseende gemensam lönenämnd 2017

5. Ledamöternas frågor

Beslutsärenden


6. Svar på motion 2018:01 från Sverigedemokraterna – Kommunal mark ska inte upplåtas till cirkusar


KS-2018/71

Beslut från kommunstyrelsen, 2018-04-23, § 70
Tjänsteskrivelse 2018-03-14
Motionen

7. Revidering av arvodesreglemente för politiker ERS 2018


KS-2018/159

Beslut från kommunstyrelsen, 2018-04-23, § 69
Förslag till beslut från beredningen 2018-03-21
Förvaltningens ekonomiska konsekvensanalys 2018-03-19
Förslag till reviderat reglemente
Protokoll från arvodesberedningen 2018-02-16 inkl bilaga – presentation
Gällande reglemente, ERS 2016

8. Ansvarsfrihet för förtroendevalda i Kommunalförbundet Brandkåren Attunda samt Samordningsförbundet i Uppsala län

KS-2018/221

Årsredovisning 2017 Brandkåren Attunda, med granskningsrapport från PWC mars 2017, revisionsberättelse 2017 daterad 2018-03-23 samt revisorernas redogörelse för år 2017 (odaterad), Granskning av hantering av skyddsobjekt - rapport december 2017 och skrivelse 2017-12-15, samt Utlåtande avseende delårsrapport 2017, daterad 2017-10-20

Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet Uppsala län samt revisionsberättelse 2018-04-06 och granskningsrapport 2017

9. Valärenden

10. Anmälan av medborgarförslag
11. Anmälan av motioner
12. Anmälan av interpellationer


  • Senast uppdaterad 8 jun 2018