Till undermeny Karta Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde

  • Tid: onsdag 15 augusti 2018, kl 18:00
  • Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning


1. Upprop

2. Justering

3. Fastställande av dagordning

4. Anmälnings- och informationsärenden

a) Kommunalråden informerar

b) Anmälda beslut och skrivelser

c) Information om allmän valdebatt 30 augusti

d) Anmälan av revisionsrapport – Granskning av chefs- och personalförsörjningen


KS-2018/479
Missiv 2018-08-02
Rapport från revisionen (Pwc) daterad maj 2018

5. Ledamöternas frågor

6. Interpellation från Lennart Lundberg (KNU) till Klas Bergström (M) – Minskat beroende av exploateringsintäkter


KS-2018/74

Interpellationen

Beslutsärenden


7. Svar på medborgarförslag 2017:03- Bygg en jordvall och ett bullerplank längs Gredelbyleden


KS-2017/417

Beslut från kommunstyrelsen, § 90, 2018-05-28
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 65, 2018-04-16
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-03-13
Medborgarförslaget

8. Svar på medborgarförslag 2017:05 – Bygg en hundpark i Knivsta


KS-2017/522

Beslut från kommunstyrelsen, § 91, 2018-05-28
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 40, 2018-03-12
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-02-14
Medborgarförslaget

9. Svar på medborgarförslag 2018:04 – Flytta Skräddarbol till SärstaparkenBeslut från kommunstyrelsen, § 120, 2018-06-18
Tjänsteskrivelse 2018-05-23
Beslut från kommunfullmäktige, § 44, 2018-03-07
Medborgarförslaget


10. Detaljplan för centrala Ängby, Ängby 1:1 m. fl

.
KS-2018/400

Beslut från kommunstyrelsen, § 115, 2018-06-18 (med protokollsbilagor)
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden § 84, 2018-06-11
Tjänsteskrivelse 2018-05-29
Plankarta 2018-05-23
Planbeskrivning 2018-06-11


11. E-förslag i Knivsta kommunBeslut från kommunstyrelsen, § 121, 2018-06-18
Tjänsteskrivelse 2018-05-31
Förslag på riktlinjer

12. Motion 2016:02 från (S) – Ansök om stöd för fler laddningsstationer


KS-2016/135

Beslut från kommunstyrelsen, § 92, 2018-05-28
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden § 41, 2018-03-12
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-02-01
Motionen


13. Motion 2016:15 från Rolf Samuelsson och Kerstin Umegård (MP) – Utnyttja investeringsmöjligheter från Klimatklivet


KS-2016/828

Beslut från kommunstyrelsen, § 93, 2018-05-28
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden § 42, 2018-03-12
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-02-13
Motionen

14. Motion 2017:08 från Christer Johansson och Malin Tollbom Kjell (V) – Kommunal koldioxidbudget


KS-2017/642

Beslut från kommunstyrelsen, § 94, 2018-05-28
Tjänsteskrivelse 2018-04-13
Motionen

15. Motion 2017:10 från Anders Grönvall (S) – Infrastruktur för elbuss mellan Knivsta och Alsike


KS-2017/677

Beslut från kommunstyrelsen, § 95, 2018-05-28
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 43, 2018-03-12
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-01-29
Motionen

16. Motion 2018:02 från Gunnar Larsson (SD) – Förbättrad inomhusluft sänker kostnaderna


KS-2018/76

Beslut från kommunstyrelsen, § 96, 2018-05-28
Tjänsteskrivelse 2018-04-13
Motionen


17. Motion 2018:03 från Gunnar Larsson (SD) - Inför integrationsplikt för nyanlända

KS-2018/77

Beslut från kommunstyrelsen, § 111, 2018-05-28
Tjänsteskrivelse 2018-04-26
Motionen

 

18. Valärenden

19. Anmälan av medborgarförslag

20. Anmälan av motioner
21. Anmälan av interpellationer

  • Senast uppdaterad 27 aug 2018