Till undermeny Karta Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde

  • Tid: onsdag 26 september 2018, kl 18:00
  • Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning


1. Upprop

2. Justering

3. Fastställande av dagordning

4. Anmälnings- och informationsärenden

a) Aktuell information om Centrum för idrott och kultur (CIK)

b) Kommunalråden informerar

c) Anmälda beslut och skrivelser


- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 120, 2018-08-23, Kvalitetsredovisning 2017
- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 103, 2018-08-27, Svar på medborgarförslag 2017:07 – Återställ Högåsen till lek- och rekreationsområde
- Protokoll från Kommunala pensionärsrådet 2018-05-23
- Mötesanteckningar från Rådet för funktionshinderfrågor 2018-05-23

5. Ledamöternas frågor


Följande frågor medföljer utskicket:
- Fråga från Britta Lästh (KNU) till Klas Bergström (M) om tilläggshandlingar inför kommunstyrelsens möten
- Fråga från Dag Dacke (KNU) till Klas Bergström (M) - Har fler fastigheter blivit anslutna till reningsverk i Västersjö?
- Fråga från Lennart Lundberg (KNU) till Klas Bergström (M) om rätt att skicka handlingar i kommunstyrelsens namn

Beslutsärenden


6. Gemensam IT-nämnd för Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner


KS-2018/444

Beslut från kommunstyrelsen, § 147, 2018-09-03
Tjänsteskrivelse 2018-07-06
Förslag på samverkansavtal
Förslag på ekonomistyrning
Förslag på reglemente

7. Motion 2017:08 från Christer Johansson och Malin Tollbom Kjell (V) – Kommunal koldioxidbudget


KS-2017/642

Beslut från kommunstyrelsen, § 142, 2018-08-20
Tjänsteskrivelse 2018-08-20
Beslut från kommunfullmäktige, § 2018-08-15 (återremiss)
Motionen

8. Svar på motion 2017:11 – Kartlägg omfattning och konsekvenser av indragna eller nekade ansökningar av personlig assistans enligt LSS i Knivsta kommun


KS-2017/814

Beslut från kommunstyrelsen, § 131, 2018-08-20
Beslut från socialnämnden, § 129 2018-04-26
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2018-04-17
Motionen


9. Godkännande av reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten


KS-2018/376

Beslut från kommunstyrelsen, § 132, 2018-08-20
Hemställan 2018-06-01
Fullmäktigeprotokoll 2018-05-05
Beslutsunderlag, inklusive förslag på förbundsordning, 2018-05-03

10. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdestider 2019


KS-2018/481

Beslut från kommunstyrelsen, § 133, 2018-08-20
Tjänsteskrivelse 2018-07-24

11. Arbetsordning för kommunfullmäktige


KS-2018/486

Beslut från kommunstyrelsen, § 134, 2018-08-20
Tjänsteskrivelse 2018-08-14
Förslag på arbetsordning 2018-08-13

12. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna


KS-2018/487

Beslut från kommunstyrelsen, § 156, 2018-09-17
Tjänsteskrivelse 2018-08-14
Förslag på reglemente 2018-09-17

13. Valärenden

14. Anmälan av medborgarförslag
15. Anmälan av motioner
16. Anmälan av interpellationer


  • Senast uppdaterad 10 okt 2018