Till undermeny Karta Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde

  • Tid: onsdag 24 oktober 2018, kl 18:00
  • Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Observera att sammanträdet inleds med en genomgång av det elektroniska mötessystemet.

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Fastställande av dagordning

4. Anmälnings- och informationsärenden

a) Anmälda beslut och skrivelser


- Beslut från kommunstyrelsen, § 157, 2018-09-17, Uppföljning av nämnders och styrelsers arbete med internkontroll 2017
- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 103, 2018-09-17, Svar på medborgarförslag 2017:07 - Återställ Högåsen till lek- och rekreationsområde

5. Ledamöternas frågor

Beslutsärenden

6. Val av kommunfullmäktiges revisorer, inklusive ordförande och vice ordförande, för tiden från 1 januari 2019 till och med 31 december 2022
7. Val av kommunfullmäktiges ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande för tiden 24 oktober 2018 till 14 oktober 2022
8. Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande i valberedningen för tiden 24 oktober 2018 till 14 oktober 2022
9. Anmälan av gruppledare
10. Val av kommunstyrelse för tiden från 1 januari 2019 till och med 31 december 2022
11. Val av bygg- och miljönämnd för tiden från 1 januari 2019 till och med 31 december 2022
12. Val av socialnämnd för tiden från 1 januari 2019 till och med 31 december 2022
13. Val av utbildningsnämnd för tiden från 1 januari 2019 till och med 31 december 2022

14. Val av samhällsutvecklingsnämnd för tiden från 1 januari 2019 till och med 31 december 2022

15. Val av valnämnd för tiden från 1 januari 2019 till och med 31 december 2022

16. Val av ledamot och ersättare till den gemensamma lönenämnden för tiden från 1 januari 2019 till och med 31 december 2022

17. Val av ledamot och ersättare till den gemensamma överförmyndarnämnden för tiden från 1 januari 2019 till och med 31 december 2022

18. Val av ledamot och ersättare till den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning för tiden från 1 januari 2019 till och med 31 december 2022

19.  Val av 3 ordinarie och 2 ersättare, ordförande och vice ordförande Knivstavatten AB:s bolagstyrelse

20. Val av 1 ordinarie och 1 ersättare i Roslagsvatten AB:s bolagsstyrelse

21. Val av 5 ordinarie och 3 ersättare, ordförande och vice ordförande i Knivstabostäder AB:s bolagsstyrelse

22. Val av 5 ordinarie och 3 ersättare, ordförande och vice ordförande i Kommunfastigheter i Knivsta AB:s bolagsstyrelse

23. Val av 5 ordinarie och 3 ersättare, ordförande och vice ordförande i Alsikebolaget AB:s bolagsstyrelse

24. Val av lekmannarevisorer för Knivstabostäder AB, Kommunfastigheter AB och Alsike Fastighets AB

25. Val av ägarombud till årstämmor i Kommunfastigheter AB och Knivstabostäder AB

26. Val av ledamot och ersättare till förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Brandkåren Attunda

27. Val av lekmannarevisor för granskning av Kommunalförbundet Brandkåren Attunda

28. Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till Kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige

29. Val av en ledamot och en ersättare till Samordningsförbundet Uppsala län

30. Val av ledamot i Leader Upplandsbygd för perioden från 1 januari 2019 till och med 31 december 2020

31. Ordning för ersättares inträde i styrelse och nämnder från 1 januari 2019 till och med 31 december 2022

32. Svar på motion 2017:09 från Anders Grönvall (S) - Miljöanpassade konstgräsplaner


KS-2017/676

Beslut från kommunstyrelsen, 155, 2018-09-17
Tjänsteskrivelse
Motionen

32. Övriga valärenden
33. Anmälan av motioner
34. Anmälan av interpellationer

  • Senast uppdaterad 8 nov 2018