Till undermeny Karta Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde

  • Tid: onsdag 21 november 2018, kl 16:00
  • Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Fastställande av dagordning

4. Anmälnings- och informationsärenden

a) Anmälda beslut och skrivelser


- Beslut från kommunstyrelsen, § 157, 2018-09-17, Uppföljning av nämnders och styrelsers arbete med internkontroll 2017
- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 103, 2018-09-17, Svar på medborgarförslag 2017:07 - Återställ Högåsen till lek- och rekreationsområde
- Beslut från kommunstyrelsen, § 167, 2018-10-15, Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens chefs- och personalförsörjning
- Socialnämndens beslut 2018-10-04 § 304, ej verkställda beslut

5. Ledamöternas frågor

Beslutsärenden

6. Revisorernas kommentarer till kommunens delårsbokslut 2018

KS-2018/

Utlåtande och granskning av delårsrapporten, oktober 2018

7. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommun 2018

KS-2018/16

Beslut från kommunstyrelsen, § 170, 2018-10-15
Tjänsteskrivelse
Delårsbokslut, rapport

8. Val av kommunfullmäktiges revisorer (inklusive ordförande och vice ordförande) för tiden från 1 januari 2019 till och med 31 december 2022
 
9. Val av kommunfullmäktiges ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande för tiden 24 oktober 2018 till 14 oktober 2022

10. Övriga valärenden

Se separat lista. Val av kommunstyrelse, nämnder m.m. Valen bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 24 oktober 2018.

11. Mål och budget 2019 med planeringsramar 2020-2022 samt skattesats

KS-2018/690

Beslut från kommunstyrelsen, § 200, 2018-11-12
Tjänsteskrivelse
Förslag på budget från fempartimajoriteten
Förslag på budget från KD, KNU, L

12. Bildande av naturreservat Gredelby hagar och Trunsta träsk

KS-2018/538

Beslut från kommunstyrelsen, § 172, 2018-10-15
Tjänsteskrivelse 2018-09-18
Beslutshandling
Förslag på skötselplan Gredelby hagar 2018-05-30
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 98 2018-08-27
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-28

13. Redovisning 2018 av motioner och medborgarförslag som inte har beretts inom ett år

KS-2018/573

Beslut från kommunstyrelsen, § 173, 2018-10-15
Tjänsteskrivelse 2018-09-19

14. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

 KS-2018/595

Beslut från kommunstyrelsen, § 180, 2018-10-15
Beslut från bygg- och miljönämnden, § 143, 2018-09-25
Bygg- och miljönämndens tjänsteskrivelse, 2018-09-18
Förslag på taxa
Taxebilaga 1–3
Information om beräkningsunderlag, handläggningskostnad per timme
 

15. Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

KS-2018/596

Beslut från kommunstyrelsen, § 181, 2018-10-15
Beslut från bygg- och miljönämnden, § 144, 2018-09-25
Bygg- och miljönämndens tjänsteskrivelse, 2018-09-18
Förslag på taxa

16. Införande av taxa för fällning av bostadsnära kommunala träd

KS-2018/451

Beslut från kommunstyrelsen, § 182, 2018-10-15
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 101, 2018-08-27
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-30

17. Utökat verksamhetsområde för vatten mm Sågen

KS-2018/540

Beslut från kommunstyrelsen, § 183, 2018-10-15
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 112 2018-08-27
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-24
Hemställan från Roslagsvatten 2018-05-14
Styrelsemötesprotokoll Roslagsvatten 2018-03-08
Roslagsvattens tjänsteutlåtande 2018-02-01

18. Utökat verksamhetsområde för vatten mm i Alsike nord

KS-2018/539

Beslut från kommunstyrelsen, § 184, 2018-10-15
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 111 2018-08-27
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-16
Hemställan från Roslagsvatten 2018-05-14
Styrelsemötesprotokoll Roslagsvatten 2018-03-08
Roslagsvattens tjänsteutlåtande med bilagor: 1) Karta verksamhetsområde vatten 2018-02-22 2) Karta verksamhetsområde spillvatten 2018-02-22 3) Karta verksamhetsområde dagvatten fastighet och gata 2018-02-22  

19. Redovisning av partistöd 2017

KS-2018/155

Beslut från kommunstyrelsen, § 185, 2018-10-15
Tjänsteskrivelse 2018-09-10
Redovisningar från Moderaterna, Liberalerna, Centern, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Knivsta Nu, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna

20. Anmälan av motioner

21. Svar på motion 2017:09 från Anders Grönvall (S) - Miljöanpassade konstgräsplaner

KS-2017/676

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-24
Beslut från kommunstyrelsen, § 155, 2018-09-17
Tjänsteskrivelse
Motionen

22. Medborgarförslag 2017:04 – Bygg en gångväg från busstationen Örsandsvägen

KS-2017/489

Beslut från kommunstyrelsen, § 178, 2018-10-15
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 105, 2018-08-27
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-01-29
Beslut från kommunfullmäktige, § 136, 2017-09-27
Medborgarförslaget 2017-07-08

23. Medborgarförslag 2017:08 – Bygg en båtramp till Mälaren

KS-2017/729

Beslut från kommunstyrelsen, § 179, 2018-10-15
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 102 2018-08-27
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-28
Beslut från kommunfullmäktige, § 176 2017-11-29
Medborgarförslaget 2017-11-03

24. Motion 2016:11 från Anders Grönvall (S) om moderna cykelbanor

KS-2016/641

Beslut från kommunstyrelsen, § 175, 2018-10-15
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 107 2018-08-27
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-09
Motionen 2016-09-22

25. Motion 2017:01 från Kenneth Gunnar (KNU) – Bygg en hängande gångbro över Valloxen

KS-2017/187

Beslut från kommunstyrelsen, § 176, 2018-10-15
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 106 2018-08-27
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-03-15
Motionen 2017-03-02

26. Motion 2017:02 från Kenneth Gunnar (KNU) – Inrätta ett naturvårdsråd

KS-2017/189

Beslut från kommunstyrelsen, § 177, 2018-10-15
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 104 2018-08-27
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-28
Motionen 2017-03-02

27. Svar på motion 2017:07 från Maria Fornemo (V) och Malin Tollbom (V) - Mer kultur till unga i Knivsta

KS-2017/416

Beslut från kommunstyrelsen, 174, 2018-09-17
Tjänsteskrivelse
Motionen

 

  • Senast uppdaterad 7 dec 2018