Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsens sammanträde

  • Tid: måndag 18 juni 2018, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll
Observera att sammanträdet är slutet mellan kl 13 och 13.45. Under denna tid har endast de förtroendevalda och tjänstemän som måste närvara rätt att delta i sammanträdet. När de ärenden som innebär myndighetsutövning behandlats öppnas sammanträdet för allmänhet och övriga intresserade.


Dagordning


1. Upprop

2. Justering


3. Godkännande av dagordning


4. Detaljplan för centrala Ängby, Ängby 1:1 m. fl.


Observera att ärendet behandlas under den slutna delen av sammanträdet.
Beslut från arbetsutskottet, § 102, 2018-06-04
Handlingar finns att läsa på kommunens hemsida där de är publicerade inför samhällsutvecklingsnämndens sammanträde (öppnas i ny flik).

5. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap för Train Station Brewery AB, 556883-2124


KS-2018/355
Observera att ärendet behandlas under den slutna delen av sammanträdet.

Handlingarna publiceras inte på hemsidan.

6. Informationsärenden


a) Information om upphandling av konst i Centrum för idrott och kultur
b) Information om ekonomisk åtgärdsplan för IT – Heby kommun


7. Anmälan av delegationsbeslut


Lista över delegationsbeslut 2018-05-19–2018-06.08 bifogas handlingarna.

(Ev. ordförandebeslut redovisas på sammanträdet. Förteckningar över beslut i personalärenden finns tillgängliga på sammanträdet.)

8. Svar på medborgarförslag 2018:04 – Flytta Skräddarbol till Särstaparken


KS-2018/122

Beslut från arbetsutskottet, § 103, 2018-06-04
Tjänsteskrivelse 2018-05-23
Beslut från kommunfullmäktige, § 44, 2018-03-07
Medborgarförslaget

9. E-förslag i Knivsta kommun


KS-2017/476

Beslut från arbetsutskottet, § 108, 2018-06-04
Tjänsteskrivelse 2018-05-31
Förslag på riktlinjer

10. Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser OPF-KL


KS-2018/342

Beslut från arbetsutskottet, § 104, 2018-06-04
Tjänsteskrivelse 2018-05-28
Förslag på tillämpningsanvisningar

11. Startbeslut för idrottshallens idrottsplats, Alsike Nord


KS- 2018/372

Tjänsteskrivelse 2018-06-08

12. Revidering inriktningsbeslut för budget 2019


KS-2018/384

Tjänsteskrivelse 2018-06-08
  • Senast uppdaterad 29 jun 2018