Till undermeny Karta Kontakt

Samhällsutvecklingsnämndens sammanträde

  • Tid: måndag 05 februari 2018, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhuse
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

DAGORDNING


1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden

a) Prioritering av investeringar 2018
b) Prioritering av planuppdrag 2018

c) Granskning av detaljplan idrotts- aktivitetshuset i norra Alsike

d) Åtgärder med anledning av avtal om Nya städer/fyra spår

e) Samhällsutvecklingsnämndens verksamhetsplan 2018, dnr SUN-25017/11

f) Allmän information

5. Anmälan av delegationsbeslut

Lista 2017-11-27 –2018-01-26 bifogas.


ÄRENDEN SOM BEREDS TILL SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN


6. Omfördelning av investeringsmedel för etablering av ureahygieniseringsanläggning
SUN- 2018/34

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2018-01-22, § 5
Tjänsteskrivelse 2018-01-23 med bilagor


7. Internkontrollplan för kvalitet för samhällsutvecklingsnämndens verksamhet 2018
SUN-2017/18

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2018-01-22, § 6
Tjänsteskrivelse 2017-11-20
Internkontrollplan

8. Revidering av samhällsutvecklingsnämndens delegationsordning
SUN-2017/917

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2018-01-22, § 7
Tjänsteskrivelse 2017-11-10
Delegationsordning


9. Namnsättning Centrum för Idrott- och kultur samt vägsträcka
SUN-2017/1024

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2018-01-22, § 8
Tjänsteskrivelse 2017-12-22


10. Förbättrad möjlighet att cykla och gå från Knivsta till Spakbacken
SUN-2017/319

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2018-01-22, § 9
Tjänsteskrivelse 2017-12-18

11. Trygghetskameror vid Knivsta station
SUN-2016/318

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2018-01-22, § 10
Tjänsteskrivelse 2017-12-18

ÄRENDEN SOM BEREDS TILL KOMMUNSTYRELSEN


12. Medborgarförslag 2017:06 Gör om Sågverkstorget till en välutrustad lekplats
SUN-2017/855

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2018-01-22, § 11
Tjänsteskrivelse 2017-10-24
KF § 136/2017, anmälan av medborgarförslag
Medborgarförslag 2017-09-20


13. Markavtal fjärrvärme Knivsta kommun och Vattenfall AB, Heat Sweden
SUN-2017/987

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2018-01-22, § 12
Tjänsteskrivelse 2017-12-19
Avtal  • Senast uppdaterad 12 feb 2018