Till undermeny Karta Kontakt

Samhällsutvecklingsnämndens sammanträde

  • Tid: måndag 05 november 2018, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

DAGORDNING

1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden

a) Information om planändring för Vrå 1:791 i Alsike
b) Information om detaljplan för Gredelby 7:1 m.fl. sammanställning dialog
c) Regionala Infrastruktursatsningar
d) Parkering
e) Allmän information

5. Anmälan av delegationsbeslut

6 Godkännande av detaljplan Södra Ar etapp 1 inför antagande
SUN-2018/514

Handlingen innehåller:
Beslut från arbetsutskottet 2018-10-22, § 84
Tjänsteskrivelse 2018-10-01
Plankarta 2018-10-01
Planbeskrivning 2018-10-22, rev
Granskningsutlåtande 2018-10-01

7 Detaljplan för del av kvarteret Segerdal - samråd
SUN-2018/513

Handlingen innehåller:
Beslut från arbetsutskottet 2018-10-22, § 85
Tjänsteskrivelse 2018-10-25, rev
Planbeskrivning 2018-10-22, rev
Plankarta 2018-10-22
Illustrationsplan 2018-10-10
Behovsbedömning med yttrande från Lst
Dagvattenutredning 2018-06-20
Markundersökning 2018-06-29
PM Trafik 2018-06-21
Riskutredning 2018-06-21
Vibrationsanalys 2018-06-05
Bullerutredning 2018-06-21
Geoteknisk utredning
Fastighetsförteckning 2018-10-17

8 Avfallsutredning inriktningsbeslut
SUN-2018/518

Handlingen innehåller:
Beslut från arbetsutskottet 2018-10-22, § 86
Tjänsteskrivelse 2018-09-17
Utredning insamling 2018-06-29

9 Upphandling av hämtning hushållsavfall 2019-09-01, förkortad avtalstid
SUN-2018/518

Handlingen innehåller:
Beslut från arbetsutskottet 2018-10-22, § 87
Tjänsteskrivelse 2018-09-17

10 Förordnande av parkeringsvakter
SUN-2018/420

Handlingen innehåller:
Beslut från arbetsutskottet 2018-10-22, § 88
Tjänsteskrivelse 2018-10-15

11 Ledamotsinitiativ från Gunnar Gidlund (KD) - Ta fram lekplatsöversyn och kartlägga var lekplatser ska lokaliseras
SUN-2018/286

Handlingen innehåller:
Beslut från arbetsutskottet 2018-10-22, § 89
Tjänsteskrivelse 2018-10-10
Ledamotsinitiativ 2018-05-21

12 Ledamotsinitiativ från Kerstin Umegård (MP) - Ta fram en strategi för parker och lekplatser
SUN-2018/474

Handlingen innehåller:
Beslut från arbetsutskottet 2018-10-22, § 90
Tjänsteskrivelse 2018-10-10
Ledamotsinitiativ 2018-08-27

13 Ledamotsinitiativ från Mikael Rye-Danjelsen (KNU) - Ta fram ett förslag till plan för parker, lekplatser och andra aktivitetsytor i Knivsta kommun
SUN-2018/475

Handlingen innehåller:
Beslut från arbetsutskottet 2018-10-22, § 91
Tjänsteskrivelse 2018-10-10
Ledamotsinitiativ 2018-08-27

14 Motion 2018:05 från Peter Evansson (S) – Reservera plats för en stadspark i centrumplaneringen
SUN-2018/522

Handlingen innehåller:
Beslut från arbetsutskottet 2018-10-22, § 92
Tjänsteskrivelse 2018-10-10
Anmälan av motion KF 2018-04-23
Motion 2018-04-23

15 Motion 2018:06 från Christer Johansson (V) och Malin Tollbom Kjell (V) – Säkra mark för lekplats åt Knivstas barn
SUN-2018/523

Handlingen innehåller:
Beslut från arbetsutskottet 2018-10-22, § 93
Tjänsteskrivelse 2018-10-10
Anmälan av motion KF 2018-04-23
Motion 2018-04-18

16 Samhällsutvecklingsnämndens sammanträdestider 2019
SUN-2018/506

Handlingen innehåller:
Beslut från arbetsutskottet 2018-10-22, § 94
Tjänsteskrivelse 2018-10-01
Förslag tidplan 2018-10-10  • Senast uppdaterad 16 nov 2018