Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 20 mars 2018, kl 13:15
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Anita Karlsson, tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning


1 Upprop

2 Justering

3 Godkännande av dagordning

4 Yttrande till Mark- och miljödomstolen
BMK 2016-836, BMK 2016-711

5 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad (sekretessärende)
BMN-2018/48

6 Lokal trafikföreskrift om datumparkering i Alsike
BMN-2018/69

7 Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet för bygg- och miljönämnden tillika trafiknämndens verksamheter år 2017
BMN-2018/21

8 Ekonomisk uppföljning 2018
BMN-2018/4

9 Svar till kommunstyrelsen om budgetramar 2019 och investeringsplan 2019-2022 för bygg- och miljönämnden.
BMN-2018/64

10 Rickebasta 1:22, förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus
BMK 2018-012

11 Trunsta 3:45, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus
BMK 2018-058

12 Ängby 2:1, bygglov för nybyggnad av äldreboende
BMK 2018-039

13 Gredelby 1:31, bygglov för nybyggnad av padelhall/kontor/restaurang, tidsbegränsat t.o.m. 2028-02-01.
BMK 2018-005

14 Gredelby 24:1, bygglov för nybyggnad av verksamhet (tvätthall samt uppställning av bilar)
BMK 2018-048

15 Gredelby 29:1, bygglov, tidsbegränsat lov för padelhall t.o.m. 2028-01-15
BMK 2017-678

16 Nor 46:1, bygglov för ändrad användning från komplementbyggnad till fritidshus med
förråd

BMK 2018-036

17 Skålsta 4:2, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus
BMK 2017-338

18 Skäggesta 6:1, förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus
BMK 2018-033

19 Information om miljötillsyn inom miljöfarlig verksamhet

20 Ekhamn 1:50, nedsättning av tillsynsavgift
2017-361 MI

21 Revidering av delegationsordning för bygg- och miljönämnden tillika trafiknämndens verksamheter 2018
BMN-2018/39

22 Information om månadens innovation gällande förenkling, effektivisering, digitalisering eller ändamålsenlighet av verksamheten inom bygg- och miljökontoret
BMN-2018/70

23 Information om planer från samhällsutvecklingsnämnden

24 Anmälan av delegationsbeslut
  • Senast uppdaterad 3 apr 2018