Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 21 maj 2019, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering


3. Godkännande av dagordning

BYGGLOV


Beslutsärenden

4. Gredelby 1:32 sanktionsavgift tillsyn olovlig användning
BMK 2019-43

5. Vassunda-Säby 6:13, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus samt en komplementbyggnad
BMK 2019-072
 
6. Upphävande av tolkning av begreppet ”sammanhållen bebyggelse”
BMN-2015/64

Information

7. Information om kvarteret Virkesladan


8. Information om tre delegationsbeslut som fattats av bygglovsenheten

9.
Frågor på webbutbildning – Boverket

MILJÖ


Beslutsärenden

10. Yttrande till Mark och miljööverdomstolen gällande strandskyddsärende på fastighet Krusenberg 1:3
MI.2014.729

 11. Ekhamn 1:46 Strandskyddsdispens för två bostadshus
MI.2018.666

12. Ekhamn 1:49 strandskyddsdispens för tre bostadshus
MI.2018.667

Information

13. Information om tre delegationsbeslut som fattats av miljöenheten

Övrigt

Beslutsärenden

14. Ekonomisk uppföljning per april 2019 för bygg- och miljönämnden
BMN-2019/4

15. Revidering av delegationsordning för bygg- och miljönämnd
BMN-2019/69

Information

16. Information om Kart- och GIS-enhetens verksamhet

17. Information om månadens innovation gällande förenkling, effektivisering,
digitalisering eller ändamålsenlighet av verksamheten inom bygg- och miljökontoret

BMN-2018/70

Anmälningsärenden

18. Anmälan av delegationsbeslut  • Senast uppdaterad 4 jun 2019