Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: torsdag 22 augusti 2019, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll


Dagordning

1. Upprop

2. Justering3. Godkännande av dagordning

Bygglov

Beslutsärenden

4. Gredelby 1:144, Bygglov för nybyggnad av verksamhet
BMK 2019-237
Förslag till beslut: bevilja


6. Ledingehem 14:2, Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
BMK 2018-590
Förslag till beslut: negativt


7. Vackerberga 1:13, Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus
BMK 2019-264
Förslag till beslut: bevilja


8. Särsta 38:4, Bygglov för nybyggnad av skola och förskola
BMK 2019-252
Förslag till beslut: bevilja


Information

9. Planenhetens informationsblad om detaljplaneläggning

10. Information om tre delegationsbeslut som fattats av byggenheten


Miljö

Beslutsärenden

11. Yttrande i mål nr M 5783-18, Tillståndsansökan för planerad deponi- och återvinningsverksamhet på fastigheterna Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5 i Knivsta kommun
MI.2017.42
Förslag till beslut: lämna yttrande

Information

12. Information om tre delegationsbeslut som fattats av miljöenheten


Övrigt

Beslutsärenden

13. Ekonomisk uppföljning per juli 2019

14. Revidering av internkontrollplan för kvalitet för bygg- och miljönämndens verksamheter 2019

15. Sammanträdestider 2020 för bygg- och miljönämnden

16. Arvode för deltagande i ”Rätt i Rättvik”


Information

17. Redovisning av sommarens delegationsärenden

18. Information om månadens innovation gällande förenkling, effektivisering, digitalisering eller ändamålsenlighet av verksamheten inom bygg- och miljökontoret

BMN-2018/70

19. Information om detaljplan södra Ar etapp 2

20. information om VP för bygg- och miljönämndens tidsplan

21. Information om kartinloggning


Anmälningsärenden

22. Anmälan av delegationsbeslut

23. Anmälan av uppdaterad delegatslista
  • Senast uppdaterad 30 aug 2019