Till undermeny Karta Kontakt

Kommunala pensionärsrådet

  • Tid: onsdag 13 november 2019, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus, Kvallsta plan 3
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Linnéa Helén, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: (ej publicerat)

Dagordning

 

1. Öppnande, förslag till dagordning, ev. övriga frågor och förslag till justerare

 

2. Protokoll från föregående möte

 

3. Uppföljning av tidigare behandlade frågor

 

4. Vilhems gård, hur behandlas klagomål på verksamheten?

 

5. Reviderat förfrågningsunderlag för hemtjänst

Marja Hedin, Kvalitets- och utvecklingschef, Vård- och omsorgskontoret

 

6. Avgifter matlåda, hemsjukvård och ledsagning

Emir Subasic, T f Stabschef, Vård- och omsorgskontoret

 

7. Genomgång av balanslista/ärendelista

 

Avbrott för fikastund tillsammans med Rådet för funktionshindersfrågor (RFH)

 

Mötestid tillsammans med RFH

 

 

1. Önskemål om utveckling av kommunens badplatser

Magnus Kalm, kultur- och fritidskontoret

 

2. Önskemål om fler sittbänkar efter gångvägar

Ann-Catrin Thor, driftansvarig för park- och naturenheten

 

3. Knivstaförslaget

SPF och PRO har klagomål på tillgängligheten samt fråga om antalet förslag som går vidare efter granskning

Linnéa Helén, administratör av Knivstaförslaget

 

4. Nytt färdtjänstavtal inkl. riksfärdtjänst

Emir Subasic, T f Stabschef, Vård- och omsorgskontoret 

 

5. Organisationsförändringar inom verksamheten

Lisa Bouveng, områdeschef Utförare, Vård- och omsorgskontoret

 

6. Utbildning för råden

Catrin Josephson, socialchef

 

7. Sammanträdestider 2020

Följande sammanträdestider är föreslagna:  25 februari, 28 april, 22 september och 24 november. Ny mötesdag blir tisdag (förmiddag).

 

8. Äldredagen – Utvärdering samt ansökan om ersättning för kostnader

 

9. På gång i föreningarna

 

 

 

Välkomna
Peter Evansson, ordförande

  • Senast uppdaterad 4 nov 2019